Aprovació provisional de les ordenances fiscals de Begues per a l’any 2021

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 12:00

El Ple Municipal d’aquest dimecres ha sotmès a debat i votació la modificació de les taxes municipals de Begues per al proper any 2021. La proposta presentada pel govern municipal ha rebut la seva aprovació provisional i ara s’obre un període d’exposició pública fins a la seva aprovació definitiva.

L’acció municipal s’ha adaptat al llarg dels darrers mesos a la nova realitat sobrevinguda amb la crisi sanitària i, en el cas particular del nostre municipi, a altres situacions imprevistes com la necessitat de resoldre els desperfectes provocats pel temporal Glòria, a les pluges i esllavissades del passat mes d’abril, provocant un increment de despesa no previst i a l’aplicació del Pla Econòmic i Financer, d’obligat compliment marcat pel Govern Espanyol, sumats a la davallada d’ingressos provocada per la pandèmia.

Davant d’aquest escenari imprevisible, el govern municipal ha presentat una proposta de modificació d’ordenances fiscals que pretén garantir els recursos necessaris per poder mantenir l’actual nivell de serveis públics, el finançament de polítiques socials i econòmiques o noves ajudes adreçades a sectors afectats per la crisi sanitària del COVID-19.

Unes ordenances fiscals que, segons el govern municipal estan plantejades “com el conjunt de la previsió municipal per a l’any vinent, sota la perspectiva d’una crisi sanitària amb una àmplia repercussió social i econòmica”. En aquest sentit, es manifesta que “la situació del consistori com a primera línia de l’administració, ens obliga a treballar amb responsabilitat, anticipació i realisme, tot satisfent l’alt nivell d’exigència que la ciutadania reclama sobre la qualitat i el nombre dels serveis públics que se li presten”.

Impostos

Dels cinc impostos municipals, tres d’ells no experimentarien cap tipus de variació. Es tracta de l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Pel que fa a l’impost de construccions, proposa un increment del tipus de gravamen del 3,6% al 3,8 %. Finalment, respecte a l’IBI, es proposa, per a l’any 2021, un increment del tipus impositiu de 0,05 dècimes, passant del 0,80% al 0,85 %. Això significaria que, un rebut mitjà d’IBI que aquest any 2020 hagi sigut de 600 euros, l’any vinent seria de 638 euros.

Al llarg dels darrers anys, l’IBI s'ha adaptat a les necessitats socials i econòmiques de cada moment. Així, i amb la voluntat de donar suport a la recuperació de les economies familiars, l’any 2014 es va reduir el seu tipus impositiu i l’any 2016 l’Ajuntament es va acollir a la reducció dels valors cadastrals mitjançant l’aplicació d’un coeficient reductor. Aquesta darrera mesura va suposar una reducció del 15% en el valor cadastral de tots els immobles provocant que el consistori deixés d’ingressar 1.747.013,95 € des del 2015 al 2019.

Amb la proposta plantejada per a l’any 2021 es pretén seguir fent front a l’important impuls en el nombre, qualitat i transversalitat dels  serveis que el municipi presta als seus veïns i veïnes. També s’ha hagut de valorar la possibilitat d’haver de fer front a noves despeses extraordinàries motivades per la crisi de la COVID-19 i que hagin de comportar ampliació de serveis per al conjunt de la població així com possibles noves ajudes socials o incentius a col·lectius perjudicats pels efectes de la pandèmia.

Taxes

Com s’ha vingut manifestant en els darrers anys, la voluntat i obligació legal de l’equip de govern és anar reduint progressivament l’elevat dèficit estructural que presenten tots els serveis municipals, i que ascendeix a 281.000 euros que caldria cobrir a través del pressupost municipal. En aquest sentit es planteja per a 2021 un increment mig de les taxes del 2,5 %, el mateix que l’any passat. Tot i això, s’han hagut d’analitzar determinats serveis que presenten dèficits excessivament elevats.

Per a la taxa de recollida d’escombraries es proposa un increment del 7,5%. Aquest servei té un cost anual de 498.000,00 € i l’import recaptat permetrà la instal·lació o ampliació de noves illes de contenidors en barris que ho reclamen per millorar el servei que es presta. També permetrà avançar en la futura implantació del servei de recollida porta a porta, de recollida orgànica com de rebuig.

Les taxes de clavegueram, serveis urbanístics, llicències d’activitats i cementiri presentarien una regularització que oscil·la entre el 4,2% i el 9,5%, en funció del servei. Les activitats amb un major dèficit (com són la de recollida de gossos, el servei de retirada de vehicles abandonats i el servei de brigada a domicilis particulars) regularitzarien la seva situació en percentatges del 9,5% els dos primers i del 15% el darrer. D’aquesta manera es corregeix el seu dèficit fent que pagui més qui realment usa cada servei, i no el conjunt de la ciutadania a través del pressupost municipal.

Finalment, les taxes referents a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic haurien d’experimentar un increment del 19,6% ja que es calculen d’acord amb el valor de mercat del sòl, el qual s’obté de les dades i normatives subministrades pel Cadastre i l’Agència Catalana de Tributs.

No obstant, el govern municipal considera que aquest increment requereix alguna excepció en la seva aplicació, amb l’objectiu de protegir col·lectius vulnerables i preservar un dels principals sectors econòmics del municipi: el comerç local, que ha rebut un fort impacte degut a la crisi de la COVID-19. En aquest sentit es planteja una bonificació del 75% sobre l’increment del 19,6% derivat de les dades aportades pel Cadastre i l’Agència Catalana de Tributs. Això deixaria en un 4,9% el percentatge a aplicar sobre les taxes de terrasses i instal·lació de parades, casetes de venda i d’altres.

Pel seu caràcter social, les taxes dels horts urbans i d’aparcament per a persones amb discapacitats tindrien un increment del 2,5%.

Bonificacions fiscals

Amb l’objectiu de reduir l’impacte de qualsevol pujada en les economies familiars més febles i continuar incidint en la seva vessant social, els ordenances fiscals de 2021 incorporarien noves bonificacions i mantindrien les establertes en exercicis anteriors.

L’IBI compta amb:

  • La bonificació de fins a un 50% per a famílies nombroses.
  • La bonificació de fins a un 50% per a habitatges que instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.

En el sentit contrari, l’impost presenta un recàrrec de 50% de la quota líquida per a aquells immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana presenta:

  • La bonificació del 50% en la plusvàlua per les transmissions de terrenys.
  • La bonificació del 50% en les transmissions que es facin per causa de mort a favor dels descendents.
  • I la bonificació del 50% per les transmissions d’immobles on es facin activitats declarades d’especial interès o utilitat pública.

Finalment, l’Impost de vehicles presenta:

  • La bonificació del 100% per a vehicles històrics, de més de 40 anys d’antiguitat.
  • Una nova bonificació del 50% pels vehicles d’entre 30 i 40 anys d’antiguitat.
  • La  bonificació del 75% per a vehicles elèctrics.
  • La bonificació del 60% en vehicles híbrids.
  • I la bonificació del 40% per a vehicles que produeixin unes emissions de CO2 que no superin els 120 grams de CO2 per quilòmetre.

Pel que fa a les taxes, la d’escombraries i la de clavegueram mantenen les bonificacions que ja es venien oferint, amb els beneficis fiscals per a majors de 65 anys i pensionistes: fins a un 50% en funció dels ingressos de la llar. També es manté la bonificació del 25% en la taxa d’escombraries per a aquells domicilis que facin autocompost de les seves restes orgàniques, així com la bonificació del 25% per a aquelles llars que fan ús de la deixalleria municipal.

Aprovació provisional

La proposta de modificació de les ordenances fiscals va quedar aprovada de forma provisional amb els vots a favor dels grups de govern: JxCAT i la regidora Marta Roig. Hi van votar en contra els grups de l’oposició: ERC, PSC, C’s, CUP i BEC. S’obre ara un període d’exposició pública per a la presentació d’al·legacions i propostes de millora fins a la seva aprovació definitiva.

Darrera actualització: 16.10.2020 | 11:22