El Tribut Metropolità comença a aplicar-se als municipis de la segona corona

Dimarts, 22 d'octubre de 2019 a les 09:00

Des de 1992, els 18 municipis de la primera corona metropolitana de Barcelona ja feien front a aquest tribut anual. Els ajuntaments de la segona corona hem frenat durant aquests anys la implantació del tribut als nostres municipis, però un cop assolides noves millores, l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’estén ara també a aquests 18 municipis de la segona corona, entre els quals Begues. La recaptació busca garantir la cohesió social i la vertebració territorial de la metròpoli.

Preservar els espais naturals metropolitans, com la serra de Collserola, els rius Besòs i Llobregat, els 30 quilòmetres de platges o la xarxa de 51 parcs metropolitans. Però també, invertir en un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible. El tribut metropolità fa més de 25 anys que permet el finançament de molts dels serveis que, més enllà dels límits estrictes de cada municipi, gaudim el conjunt de la ciutadania de la metròpolis de Barcelona.

Fins ara, aquest tribut s’aplicava només als municipis de la primera corona de Barcelona, ja que es considerava que els més allunyats no gaudien del mateix nivell de serveis, especialment en l’àmbit del transport públic. Davant la voluntat d’estendre el tribut al conjunt de l’àrea metropolitana, els ajuntaments de la segona corona, entre els quals el de Begues, hem fet front comú aquests anys per frenar la seva aplicació, en considerar que els serveis oferts encara no garantien la cohesió territorial.

En els darrers anys, però, s’ha avançat en millores, especialment en l’àmbit del transport públic, amb la creació, per exemple, de la tarifa única metropolitana a principis d’aquest any, que ha permès una reducció considerable dels preus del transport públic, permetent que la ciutadania de les dues corones es desplaci per tota l’àrea a preu de títol d’una única zona.

Un cop assolides aquestes millores, i amb la voluntat d’aprofundir en la cohesió social i la reducció de desigualtats al territori, l’AMB posa de manifest la necessitat d’avançar en la coresponsabilitat de tota la ciutadania metropolitana com a principal beneficiària d’aquests serveis. I és per aquest motiu que enguany el tribut s'estén ja als municipis de la segona corona.

Com es calcula l’import a pagar?

La base imposable d’aquest tribut és el valor cadastral del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d’Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari. La quota íntegra del tribut s’obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu vigent (fixat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona). A Begues, aquest 2019, els tipus impositiu amb caràcter general és del 0,16%.

La quota líquida del tribut s’obté aplicant, segons els casos unes reduccions i/o bonificacions. Estan exemptes de tributació aquelles finques residencials amb un valor cadastral inferior 45.389,47 €, sempre i quant constitueixin la primera residència.

Això es tradueix, a la pràctica que pels següents valors cadastrals de finques residencials es pagaria aproximadament en concepte de tribut metropolità els següents imports:

  • Per un habitatge amb valor cadastral de 65.000,00 € = 35,10 €
  • Per un habitatge amb valor cadastral de 95.000,00 € = 51,30 €
  • Per un habitatge amb valor cadastral de 135.000,00 € = 72,90 €
  • Per un habitatge amb valor cadastral de 215.000,00 € = 116,10 €

Qui ha de pagar el tribut metropolità?

Totes aquelles persones contribuents dels 36 municipis metropolitans que siguin titulars d'un dels següents drets sobre un bé immoble:

  • D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o els serveis públics a què estiguin afectes.
  • D'un dret real de superfície.
  • D'un dret real d'usdefruit.
  • Del dret de la propietat.
  • Habitatges amb valor cadastral superior als 45.389 euros.

En els propers dies, els habitatges subjectes a pagament començaran a rebre el document de pagament als seus domicilis. També es pot gestionar a través de la seu electrònica de l’AMB.

Més informació a tributmetropolita.amb.cat

Darrera actualització: 22.10.2019 | 12:07