Llicència d'obres menors

Aquest tràmit s'ha de complir seguint aquestes directrius.

Quin cost té:

Segons les ordenances fiscals núm. 5 i 23 (les trobareu annexades al peu d'aquesta pàgina). És obligatori adjuntar acreditació del pagament de la taxa (no així de l'impost) en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim que l'Administració té per resoldre és de dos mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona, preferentment la propietària.

Cal aportar:

  • Imprès de sol·licitud.

  • En el seu cas, el projecte tècnic visat, memòria (memòria valorada, plànols, amidaments i pressupost) o croquis, segons s'escaigui. En cas de tramitació presencial, la documentació tècnica s'haurà de lliurar en format digital
  • En el seu cas, full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres.
  • document d'acceptació dels residus signat per un gestor de residus autoritzat



Canals de tramitació:

  • Presencial

    Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 05.06.2020 | 12:04