Ple Ordinari 03.04.2019

Divendres, 29 de març de 2019 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 3 d'abril de 2019.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 06.02.2019.

ALCALDIA

  1. Despatx oficial.

2.1.Donar compte dels Decrets de contractació de personal.

2.2.Donar compte de la liquidació del pressupost de 2018.

2.3.Donar compte del Decret de posada en funcionament del tauler electrònic de l’Ajuntament de Begues.

HISENDA

  1. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 4/2019. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

RECURSOS HUMANS

  1. Autorització de compatibilitat de personal al servei de l’Administració per a dur a terme activitats privades.

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipa EB-ICV per lluitar contra la criminalització dels i les joves i adolescents migrats sols i dotar economicament l'estrategica catalana d'acollida i integració.
  2. Moció presentada pels grups municipals PDECAT, GDEB, TXB i EB-ICV per a adherir-se a la iniciativa “Aliança Educació 360”.
  3. Moció presentada pels grups municipals PDECAT, GDEB i TXB per un begues lliure de feixisme.
  4. Moció del Consell Comarcal del Baix Llobregat presentada pels grups municipals PDECAT, GDEB, TXB i EB-ICV de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
  5. Moció presentada pel grup municipal EB-ICV per demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la retirada i als grups parlamentaris la no ratificació del Decret Llei 5/2019, de mesures urgents pera millorar l'accés a l'habitatge.

PRECS I PREGUNTES

  1. Precs i preguntes
Darrera actualització: 23.04.2019 | 09:56