Dades de població

Xifra oficial de població a data 1 de gener de cada any, segons dades del padró municipal d'habitants. 

Darrera actualització: 06.10.2020 | 10:48
Darrera actualització: 06.10.2020 | 10:48