Ple Ordinari 22.07.2020

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 22 de juliol de 2020.

                                              ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 30 de juny de 2020.

   DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovacio provisional de la Modificació del Pla General núm. 23: Barri Campamà.

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2020 en concepte de suplement de crèdit i credit extraordinari.

4. Modificació del pressupost 2020 per a la inclusió de partides pressupostàries referents a subvencions nominatives.

5. Aprovació del Pla Econòmic i Financer per al període 2020-2021.

6. Rectificació i modificació de la plantilla 2020.

7. Creació d’un lloc de treball de caràcter directiu.

   MOCIONS

8. Moció presentada pel grup municipal Begues en Comú en defensa del sistema públic de salut, per a un nou pacte nacional de salut de Catalunya i de rebuig a la privatització de serveis duts a terme pel departament de salut de la Generalitat de Catalunya.

9. Moció presentada pel grup municipal socialista de Begues per demanar que la recaptació de les sancions imposades durant l’estat d’alarma per les Policies locals es quedi als ajuntaments.

   INFORMACIÓ

10. Donar compte al ple de l’estat d'execució del pressupost en el primer semestre del 2020.

11. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia números 725 a 847 dictades entre els dies 24 de juny a 16 de juliol de 2020.

12. PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 05.10.2020 | 14:38