Ple Ordinari 30.06.2020

Divendres, 26 de juny de 2020 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 30 de juny de 2020.

                                               ORDRE DEL DIA

        1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 27 de maig de 2020.

            DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

        2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2020 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

3. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal nº 39 reguladora de la taxa per a la prestació de servei de la llar d'infants.

4. Aprovació inicial modificació de l'ordenança fiscal nº 21 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

5. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajut econòmic en concepte de despeses de la taxa per a la gestió de residus comercials i/o industrials assimilables als municipals, amb motiu de la covid-19.

6. Aprovació de les bases d’ajuts extraordinaris dirigits a empreses, establiments comercials i/o serveis, autònoms i/o particulars de begues afectats per la crisi sanitària ocasionada pel covid-19.

PROPOSTES ALCALDIA

7. Modificació de la data de la sessió ordinaria de Ple corresponent al mes de juliol de 2020.

MOCIONS

8.  Moció de Begues en Comú en defensa del sistema públic de salut, per a un nou pacte nacional de salut de Catalunya i de rebuig a la privatització de serveis duts a terme pel departament de salut de la Generalitat de Catalunya.

9.  Moció conjunta de tots els grups municipals de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial.

10. Moció del grup municipal Begues en Comú per una gestió forestal adequada i per la intensificació de les accions de vigilància i prevenció que permetin fer front al risc d’incendis durant la campanya 2020.

11. Moció de Begues en Comú de suport a les persones que han patit o pateixen actituds racials i per una nova conceptualització de les polítiques públiques de seguretat.

12. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura, en defensa de l'espai public segons text de l’Associació de Municipis per la Independència.

13. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, JxCAT, PSC, C’S i BEC de suport llars per viure.

INFORMACIÓ

14. Donar compte de la modificació tinences d’alcaldía del cartipàs 2019-2023.

15. Donar compte de la modificacio de la composició de la Junta de Govern.

16. Donar compte ple modificació cartipàs 2019-2023 i delegacions de regidories.

17. Donar compte de la modificació de la composició del Consell de Govern.

18. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia números 464 a 724 dictades entre els dies 28 d’abril a 24 de juny de 2020. 

19. PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 20.07.2020 | 09:37