Ple Ordinari 30.09.2020

Dilluns, 28 de setembre de 2020 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 30 de setembre de 2020.

 

                                              ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 22 de juliol de 2020.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovació de les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2020.

3. Ratificar la resolució d’Alcaldia Núm. 2020/976 de 13 d’agost de designació dies festes locals 2021.

4. Ratificar l’adhesió a la moció de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per la suficiència financera dels ens locals aprovada per decret d’Alcaldia 977/2020.

5. Adhesió a la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

MOCIONS

6. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT Begues respecte a la destrucció del camp de refugiats de Mória.

INFORMACIÓ

7. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 192/2015-A, interposat per TECHWELL S.A. contra l’Ajuntament de Begues.

8. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 492/2014-C, interposat per AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) contra l’Ajuntament de Begues.

9. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 13/2015-A, interposat per GEAFE S.L. contra l’Ajuntament de Begues.

10. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 382/2015-E, interposat per ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ENAIRE contra l’Ajuntament de Begues.

11. Donar compte de l’adhesió a la ‘CARTA INTERNACIONAL PER CAMINAR’ del WALK21.

12. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia números 848 a 1098 dictades entre els dies 17 de juliol a 24 de setembre de 2020.

13. PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 29.10.2020 | 12:32