Taxa d'escombraries

Dimecres, 3 de d’agost de 2022 a les 00:00

Bonificacions contemplades a l'Ordenança Fiscal núm. 27: Taxes per a la gestió de residus municipals

25% per Autocompostatge

Gaudiran d’una reducció del 25% de la quota tributària els subjectes passius que acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat la brossa orgànica generada a les seves activitats comercials, en condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena. Per donar constància a l’Ajuntament de la realització de l’autocompostatge s’haurà d’omplir una sol·licitud de reducció de quota tributaria (sol·licitud d’autogestió de la brossa orgànica i declaració signada relativa a la veracitat de les dades) i es passarà a formar part del ‘Registre d’autogestió de la brossa orgànica’. Un cop rebuda la sol·licitud, es procedirà a la seva aplicació directa de la quota. Els contribuents inscrits al registre d’autogestió de la brossa orgànica gaudiran d’aquesta reducció per un període de dos anys, renovables sempre i quan no hagin variacions a la taxa. Els contribuents que sol·licitin la reducció poden ser objecte d’un control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per comprovar que es gestioni correctament el procés de d’autocompostatge casolà:  Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica constant.  Volum mínim de material d’1m3.  Dur a terme el procediment en condicions higièniques.  No provocar molèsties als veïns

Darrera actualització: 03.08.2022 | 13:49