Acords del Ple municipal del mes de juliol

Dilluns, 27 de juliol de 2020 a les 09:00

La sessió va servir per aprovar, entre d’altres punts, el Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament de Begues, l’atorgament de subvencions a entitats locals, així com la modificació del Pla General relativa al Barri de Campamà.

Nou pas endavant per a l’ordenació definitiva i preservació del Barri Campamà de Begues. El Ple Municipal d’aquest mes de juliol ha aprovat de forma provisional la Modificació del Pla General relativa a aquest barri, després d’un recorregut de més 4 anys en què s’han realitzat els preceptius estudis tècnics i informes dels diferents organismes urbanístics i patrimonials. Durant aquest temps, els documents s’han sotmès a exposició pública i s’han anat incorporant diferents al·legacions fins arribar a aquesta aprovació provisional. El tràmit es va resoldre amb els vots a favor de JxCat, ERC i la regidora Marta Roig. Els grups municipals del PSC, C’s, CUP i BEC s’hi van abstenir. Ara el document es remetrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que aquesta modificació de planejament pugui rebre l’aprovació definitiva.

Les qüestions econòmiques van centrar també una part de la sessió plenària. Es va aprovar el Pla Econòmic i Financer que l’Ajuntament de Begues ha hagut d’elaborar per donar compliment a la Llei d‘estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques. Aquest punt va rebre els vots a favor de JxCat, la CUP i la regidora Marta Roig, mentre que ERC, C’s i BEC van votar-hi en contra i el PSC s’hi va abstenir.

El plenari també va aprovar la incorporació al pressupost municipal de poc més de 53.000 euros per a diferents treballs de millora, entre els quals la reparació de la xarxa de clavegueram del carrer Duero o l’adequació d’espais i mobiliari a l’Antic Ambulatori. Aquesta modificació de crèdit també permetrà oferir una gratificació al grup de treballadors i treballadores municipals que, en els mesos àlgids de la pandèmia, van realitzar tasques de coordinació de diferents serveis, assumint una càrrega de feina i de funcions de caràcter extraordinari. L’aprovació va tirar endavant amb els vots favorables de JxCat, PSC, CUP i la regidora Marta Roig, i l’abstenció d’ERC, C’s i BEC.

També va tirar endavant la proposta d’atorgament de subvencions nominatives a projectes de cooperació internacional i a entitats del poble. I és que enguany, atesa la situació generada per la COVID-19, no s’ha dut a terme l’habitual procediment d’atorgament de subvencions mitjançant la presentació de projectes de cada associació. Perquè aquesta situació no generi una falta de recursos per al funcionament de les entitats locals, s’ha elaborat una proposta de subvencions directes que parteix dels imports atorgats l’any 2019 a cada entitat però aplicant determinats criteris de distribució en funció de les activitats desenvolupades o previstes i l’afectació de la covid-19 en el seu normal funcionament. El punt va prosperar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció del BEC que s’hi va abstenir.

La part resolutiva de la sessió va finalitzar amb dos punts relacionats amb la relació de llocs de treballs i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Begues. L’equip de govern portava a aprovació la creació del lloc de treball de Cap de Gabinet d’Alcaldia. Es tracta d’una plaça de caràcter directiu amb funcions de planificació, organització i coordinació operativa, entre d’altres. L’aprovació va rebre els vots a favor de JxCat i la regidora Marta Roig. El posicionament de vot dels grups municipals de l’oposició no va quedar recollit en la votació, ja que aquests van abandonar la sessió pels motius argumentats per cada portaveu i que queden recollits en la Videoacta de la sessió, que es podrà consultar un cop aquesta passi a disposició pública en els pròxims dies.

La sessió també va servir per aprovar dues mocions polítiques que desenvoluparem en una propera informació.

Darrera actualització: 27.07.2020 | 08:53