Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde/alcaldessa, està integrat per tots els regidors i totes les regidores. 

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen. (Click per veure text consolidat de la LRBRL)

El ple municipal està integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l’alcaldessa.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

La periodicitat de les sessions del ple es va acordar en el ple extraordinari de data 2 de juliol de 2015, decidint-se celebrar una sessió ordinària cada dos mesos, l’últim dimecres del mes a les 19h.

En cas que les sessions ordinàries no es convoquin en els dies previstos, es duran a terme un altre dia amb el mateix caràcter, sense que se’n puguin demorar les convocatòries més de set dies.

Els plens municipals s'emeten en directe. Al moment de les transmissions podeu seguir-los en directe aquí .

En cada document de les actes dels plens podeu visualitzar també els vídeos corresponents.

Actes dels plens municipals

s:0:"";
Pàgina 1 de 8
Pàgina 1 de 8
Darrera actualització: 02.09.2016 | 12:06
Darrera actualització: 02.09.2016 | 12:06