Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcaldessa presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Maria Mercè Esteve i Pi (JxCAT)
1r tinent d’Alcaldia: Joan Molina Molina (JxCAT)
2a tinenta d’Alcaldia: Maria Llauradó i Fornt (JxCAT)
3r tinent d’Alcaldia: Jordi Montaña i Serres (JxCAT)
4a tinent d’Alcaldia: Ana Méndez Achell (JxCAT)
Secretari interventor: Òscar Campos i Planes

També hi assisteix, voluntàriament, el regidor amb responsabilitats de cartera:
Alfons Duran Matínez (JxCAT), amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat quinzenal, els dimecres, a les 17.15 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcaldessa podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

 1. L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s'expressen:
  • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  • Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que figuren consignades en el pressupost.
  • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
   • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
   • La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 3. Les competències que el Ple li delegui i la resta que li confereixin les Lleis.

 

Actes de les Juntes de Govern Local

 • Junta de Govern 09/01/2019 28 de gener de 2019

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 09/01/2019.

 • Junta de Govern 12/12/2018 5 de desembre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 12/12/2018.

 • Junta de Govern 28/11/2018 29 de novembre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 28/11/2018.

 • Junta de Govern 14/11/2018 14 de novembre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 14/11/2018.

 • Junta de Govern 31/10/2018 26 d'octubre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 31/10/2018.

 • Junta de Govern 17/10/2018 26 d'octubre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 17/10/2018.

 • Junta de Govern 03/10/2018 18 d'octubre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 03/10/2018.

 • Junta de Govern 19/09/2018 14 de setembre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 19/09/2018.

 • Junta Ordinària 05/09/2018 14 de setembre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 05/09/2018.

 • Junta Ordinària 26/07/2018 27 de juliol de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 26/07/2018.

 • Junta Ordinària 11/07/2018 6 de juliol de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 11/07/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament de punts delegats del ple, aquests s'han tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

 • Junta Ordinària 25/06/2018 20 de juny de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 25/06/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament d'un punt delegat del ple, aquest s'ha tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

Darrera actualització: 26.07.2019 | 20:48
Darrera actualització: 26.07.2019 | 20:48