Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcaldessa presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Maria Mercè Esteve Pi (PDeCAT)
1r. Tinent d’Alcaldia: Joan Molina Molina (PDeCAT)
2n Tinent d’Alcaldia: Laura Granados i Wehrle (PDeCAT)
3r Tinent d’Alcaldia: Andreu Azaustre López  (GdB)
4t Tinent d’Alcaldia: Sadurní Vendrell Masip (TxB)
Secretari interventor: Òscar Campos i Planes

També hi assisteixen voluntàriament els Regidors amb responsabilitats de cartera:
Maria Llauradó i Fornt (PDeCAT), amb veu però sense vot
Jordi Montaña i Serres (PDeCAT), amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat quinzenal, els dimecres, a les 17.15 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcaldessa podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l’alcaldessa li delegui.
4. Les atribucions que, expressament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques

Les competències delegades del Ple a la Junta de Govern Local de Begues consten a l’Acta del Ple de 02/07/2015.

Actes de les Juntes de Govern Local

Pàgina 2 de 21
 • 26 d'octubre de 2018 Junta de Govern 17/10/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 17/10/2018.

 • 18 d'octubre de 2018 Junta de Govern 03/10/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 03/10/2018.

 • 14 de setembre de 2018 Junta de Govern 19/09/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 19/09/2018.

 • 14 de setembre de 2018 Junta Ordinària 05/09/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 05/09/2018.

 • 27 de juliol de 2018 Junta Ordinària 26/07/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 26/07/2018.

 • 6 de juliol de 2018 Junta Ordinària 11/07/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 11/07/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament de punts delegats del ple, aquests s'han tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

 • 20 de juny de 2018 Junta Ordinària 25/06/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 25/06/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament d'un punt delegat del ple, aquest s'ha tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

 • 7 de juny de 2018 Junta Ordinària 12/06/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 12/06/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament d'un punt delegat del ple, aquest s'ha tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

 • 7 de juny de 2018 Junta Ordinària 30/05/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 30/05/2018.

 • 31 de maig de 2018 Junta Ordinària 16/05/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 16/05/2018.

 • 17 de maig de 2018 Junta Ordinària 02/05/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 02/05/2018.

 • 3 de maig de 2018 Junta Ordinària 18/04/2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 18/04/2018.

Pàgina 2 de 21
Darrera actualització: 28.01.2019 | 12:49
Darrera actualització: 28.01.2019 | 12:49