Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcaldessa presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Maria Mercè Esteve i Pi (JxCAT)
1r tinent d’Alcaldia: Joan Molina Molina (JxCAT)
2a tinenta d’Alcaldia: Maria Llauradó i Fornt (JxCAT)
3r tinenta d’Alcaldia: Anna Méndez Achell (JxCAT)
4a tinenta d’Alcaldia: Marta Roig i Segura (regidora no adscrita)
Secretària interventora: Meritxell Vargas Sardà

També hi assisteixen, voluntàriament, els regidors amb responsabilitats de cartera:
Jordi Montaña i Serres (JxCAT), amb veu però sense vot
Alfons Duran Matínez (JxCAT), amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat quinzenal, els dimecres, a les 17.30 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcaldessa podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

 1. L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s'expressen:
  • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  • Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que figuren consignades en el pressupost.
  • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
   • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
   • La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 3. Les competències que el Ple li delegui i la resta que li confereixin les Lleis.

 

Actes de les Juntes de Govern Local

Darrera actualització: 22.06.2020 | 21:40
Darrera actualització: 22.06.2020 | 21:40