Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcaldessa presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Maria Mercè Esteve Pi (PDeCAT)
1r. Tinent d’Alcaldia: Joan Molina Molina (PDeCAT)
2n Tinent d’Alcaldia: Laura Granados i Wehrle (PDeCAT)
3r Tinent d’Alcaldia: Andreu Azaustre López  (GdB)
4t Tinent d’Alcaldia: Sadurní Vendrell Masip (TxB)
Secretari interventor: Òscar Campos i Planes

També hi assisteixen voluntàriament els Regidors amb responsabilitats de cartera:
Maria Llauradó i Fornt (PDeCAT), amb veu però sense vot
Jordi Montaña i Serres (PDeCAT), amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat quinzenal, els dimecres, a les 17.15 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcaldessa podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l’alcaldessa li delegui.
4. Les atribucions que, expressament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques

Les competències delegades del Ple a la Junta de Govern Local de Begues consten a l’Acta del Ple de 02/07/2015.

Actes de les Juntes de Govern Local

Pàgina 1 de 21
Pàgina 1 de 21
Darrera actualització: 28.01.2019 | 12:49
Darrera actualització: 28.01.2019 | 12:49