Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcaldessa presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Maria Mercè Esteve i Pi (JxCAT)
1r tinent d’Alcaldia: Joan Molina Molina (JxCAT)
2a tinenta d’Alcaldia: Maria Llauradó i Fornt (JxCAT)
3r tinent d’Alcaldia: Jordi Montaña i Serres (JxCAT)
4a tinent d’Alcaldia: Ana Méndez Achell (JxCAT)
Secretari interventor: Òscar Campos i Planes

També hi assisteix, voluntàriament, el regidor amb responsabilitats de cartera:
Alfons Duran Matínez (JxCAT), amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat quinzenal, els dimecres, a les 17.15 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcaldessa podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

 1. L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s'expressen:
  • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  • Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que figuren consignades en el pressupost.
  • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
   • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
   • La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 3. Les competències que el Ple li delegui i la resta que li confereixin les Lleis.

 

Actes de les Juntes de Govern Local

 • Junta Ordinària 12/06/2018 7 de juny de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 12/06/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament d'un punt delegat del ple, aquest s'ha tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

 • Junta Ordinària 30/05/2018 7 de juny de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 30/05/2018.

 • Junta Ordinària 16/05/2018 31 de maig de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 16/05/2018.

 • Junta Ordinària 02/05/2018 17 de maig de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 02/05/2018.

 • Junta Ordinària 18/04/2018 3 de maig de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 18/04/2018.

 • Junta Ordinària 04/04/2018 19 d'abril de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 04/04/2018.

 • Junta Ordinària 21/03/2018 16 de març de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 21/03/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament d'un punt delegat del ple, aquest s'ha tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

 • Junta Ordinària 07/03/2018 16 de març de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 07/03/2018.

 • Junta Extraordinària 28/02/2018 23 de febrer de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 28/02/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament de punts delegat del ple, la Junta ha tingut lloc a la Sala de Sessions de l'Ajuntament en acte públic.

 • Junta Ordinària 21/02/2018 23 de febrer de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta de Govern ordinària de 21/02/2018.

 • Junta Ordinària 07/02/2018 2 de febrer de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta de Govern ordinària de 07/02/2018. Atès que l'ordre del dia inclou el tractament d'un punt delegat del ple, aquest s'ha tractat en acte públic a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. La resta de punts, s'han tractat al Despatx d'Alcaldia en presència de l'equip de govern.

 • Junta Ordinària 24/01/2018 2 de febrer de 2018

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 24/01/2018.

Darrera actualització: 26.07.2019 | 20:48
Darrera actualització: 26.07.2019 | 20:48