Convocatòria de Ple Ordinari per a dilluns, 25 de març

Divendres, 22 de març de 2024 a les 09:00

Dilluns, 25 de març, l’Ajuntament de Begues celebrarà una sessió plenària ordinària. Serà a les 18.00 h i es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

Dilluns de la setmana vinent, 25 de gener, s'ha convocat una sessió ordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues, a les 18.00 h. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 29 de gener de 2024.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2024 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 2. Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de 2023 presentat per l'ORGT.
 3. Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de multes de circulació de l'exercici 2023.
 4. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació número 34 de l'entorn del PE3 - barri Campamà.
 5. Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
 6. Sol·licitud de pròrroga del conveni per la prestació de servei d'atenció integral a la gent gran en l'àmbit rural (SAIAR) per al 2025 al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
 7. Adhesió al Pla estratègic de les persones grans del Baix Llobregat.
 8. Aprovació del segon Pla d'igualtat per a la ciutadania de Begues (2024-2028).
 9. Aprovació del segon Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Begues (2024-2027).
 10. Delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí/laboral temporal, en la categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteques, pel sistema d'oposició.
 11. Aprovació de l'increment de les retribucions, d'acord amb allò establert a l'article 19.Dos.2.b) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 19 de març de 2024.
 2. Donar compte de la modificació dels integrans del grup polític Junts per Begues - Compromís Municipal.
 3. Donar compte de la resolució d'Alcaldia sobre la modificació de la composició del Consell de Govern.
 4. Donar compte de la resolució d'Alcaldia sobre la modificació de la composició de la Junta de Govern Local.
 5. Donar compte de la resolució d'Alcaldia sobre la modificació del cartipàs 2023-2027 i de les funcions dels regidors i regidores de l'equip de govern.
 6. Donar compte de la resolució d'Alcaldia sobre la modificació del règim de dedicacions dels regidors i regidores membres de la corporació.
 7. Donar compte al ple de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2023.
 8. Donar compte al ple de l'informe 36/2023 de la Sindicatura de Comptes referent al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte General de les Corporacions Locals dels exercicis 2004-2021.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 21.03.2024 | 09:56