Junta de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcaldessa presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Mercè Esteve i Pi (JxB)
1a tinenta d’Alcaldia: Maria Llauradó i Fornt (JxB)
2n tinent d’Alcaldia: Benito Navarro Rebelles (PSC)
3r tinent d’Alcaldia: Jordi Montaña i Serres (JxB)
4t tinent d’Alcaldia: Javier Valero i Ballesta (JxB)
Secretari interventor: José Félix Velasco Martínez

També hi assisteix, voluntàriament, els regidors amb responsabilitats de cartera:
Cati Junyent i Priu (JxB), amb veu però sense vot
Raquel Agustí Vendrell (PSC), amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat quinzenal, els dilluns, a les 17.15 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcaldessa podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que l'Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s'expressen:

 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 • Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que figuren consignades en el pressupost.
 • Coneixement i aprovació dels convenis amb diferents entitats, ens o institucions que es corresponen amb l’àmbit competencial propis d’alcaldia.

3. Les competències que el Ple li delegui i la resta que li confereixin les Lleis.

 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 • La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’ euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses , i els plurianuals de menor duració quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia senyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sia competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.
 • L'adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
  • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el pressupost.
  • Quan estant previstos en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • L'aprovació de l'inventari de béns i les seves rectificacions anuals.
 • La suspensió de llicències de parcel·lació i edificació en una zona determinada com a actes preparatoris per a la redacció del planejament, d'acord amb la legislació urbanística.
 • L'aprovació del padró municipal d'habitants i les seves rectificacions anuals.
 • Competències assignades al ple per les normes reguladores de les subvencions concedides i convocades per l'Administració de l'estat, autonòmica o local.
 • L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
 • L’establiment o modificació de preus públics.
 • Sorteig públic per a la formació dels membres de les meses electorals, sota supervisió de la Junta Electoral de Zona.

 

Actes de les Juntes de Govern Local

En compliment del Reglament general de protecció de dades, totes les dades personals incloses en les actes es mostren de forma anonimitzada 

Darrera actualització: 22.02.2024 | 11:53
Darrera actualització: 22.02.2024 | 11:53