Comissions informatives

En sessió plenària de 26 de març de 2003 es va crear la comissió Informativa Permanent com a òrgan de caràcter complementari, que exerceix les funcions que estableixen els art. 20.1) de la LRBRL i 123 a 127 i 134 a 138 Del Real Decret estatal 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, en ser preceptiva la seva creació segons l’art. 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En base als articles 60. 5 i 58.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el nombre de membres pot ser igual per a cada grup i s’aplicarà el sistema de vot ponderat.

En sessió plenària de 10 de juliol de 2019 es va acordar l'actual composició de la Comissió Informativa Permanent, que queda formada pels membres següents:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi (JxCAT) - Membre de l'equip de govern

Com a regidors i regidores titulars:

Joan Molina Molina (JxCAT) - Membre de l'equip de govern
Maria Llauradó i Fornt (JxCAT) - Membre de l'equip de govern
Ana Méndez Achell (JxCAT) - Membre de l'equip de govern
Jordi Montaña i Serres (JxCAT) - Membre de l'equip de govern
Alfons Duran Martínez (JxCAT) - Membre de l'equip de govern
Jaume Olivella i Riba (ERC) - Regidor a l'oposició
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC) - Regidor a l'oposició
Benito Navarro Rebelles (PSC) - Regidor a l'oposició
Teresa García García (C's) - Regidora a l'oposició
Maria Casadevall i Munné (CUP) - Regidora a l'oposició
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC) - Regidora a l'oposició
Marta Roig i Segura (regidora no adscrita) - Regidora a l'oposició

Pel que fa a la periodicitat de les comissions informatives es va acordar que es reuniran en sessió ordinària el dimarts anterior al Ple a celebrar, a les 19 hores. O bé, en el dia i hora que estableixi la Presidència, prèvia consulta als membres de la mateixa, i en tot cas, amb antelació suficient per debatre i preparar els assumptes del Ple Ordinari a efectuar.

Per a més informació, visiteu el Portal de Transparència.

Darrera actualització: 02.02.2022 | 11:53
Darrera actualització: 02.02.2022 | 11:53