Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes, es una Comissió obligatòria per a tots els Ajuntaments amb independència del seu número d’habitants. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió, en cas que n’hi hagueren, que no es el cas. 

A proposta dels portaveus dels grups municipals i vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 58, 101 i 104 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 127 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el Ple Municipal en sessió de 3 de juliol 2023 acordà la composició de la Comissió Especial de Comptes, que queda formada pels membres següents:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi (JxB) - Membre de l'equip de govern

Com a regidors i regidores titulars:

Maria Llauradó i Fornt (JxB) - Membre de l'equip de govern
Benito Navarro Rebelles (PSC) - Membre de l'equip de govern
Jordi Montaña i Serres (JxB) - Membre de l'equip de govern
Javier Valero Ballesta (JxB) - Membre de l'equip de govern
Cati Junyent i Priu (JxB) - Membre de l'equip de govern
Raquel Agustí Vendrell (PSC) - Membre de l'equip de govern
Hèlia Seguí i Munté (ERC) - Regidora a l'oposició
Albert Marín i Andrés (ERC) - Regidor a l'oposició
Marc Guasch i Griñó (BEC-P) - Regidor a l'oposició
Ana Ortega Hidalgo (BEC-P) - Regidora a l'oposició
Emiliano Domínguez Gutiérrez (CUP) - Regidor a l'oposició
Josep García Parra (PP) - Regidor a l'oposició

Amb l'assistència del Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Begues, José Félix Velasco Martínez

Per a més informació, visiteu el Portal de Transparència.

Darrera actualització: 29.01.2024 | 19:59
Darrera actualització: 29.01.2024 | 19:59