Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan de negociació política en el si de l’Ajuntament, que reuneix a les persones portaveus i portaveus suplents representants de cada grup polític, elegits pels membres del grup. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter deliberant i en les seves sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força d’obligar ni vincular a tercers.

La Junta de Portaveus té com a objecte:

  1.  El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
  2.  L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde/ssa sotmeti a la seva consideració.
  3.  La consulta o informació prèvia a l’adopció de mesures extraordinàries o urgents.
  4.  La coordinació entre els diferents Grups Municipals.

La Junta de Portaveus es reuneix cada dos mesos, en l'últim dilluns del mes que no tingui lloc ple ordinari o extraordinari, a les 18h, llevat del mes d’agost, i cada vegada que l’Alcaldia - Presidència ho estimi pertinent.

La composició és la següent:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi, Alcaldessa (JxB)

Vocals:

Maria Llauradó i Fornt, portaveu del grup municipal de Junts per Begues (JxB)
Jordi Montaña i Serres, portaveu suplent del grup municipal de Junts per Begues (JxB)
Benito Navarro Rebelles, portaveu del Grup Municipal Socialista (PSC)
Raquel Agustí Vendrell, portaveu adjunta del Grup Municipal Socialista (PSC)
Hèlia Seguí i Munté, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de Begues (ERC)
Albert Marín i Andrés, portaveu suplent del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de Begues (ERC)
Marc Guasch i Griñó, portaveu del grup municipal de Begues En Comú Podem (BEC-P)
Ana Ortega Hidalgo, portaveu adjunta del grup municipal de Begues En Comú Podem (BEC-P)
Emiliano Domínguez Gutiérrez, portaveu del grup municipal de la CUP-Amunt (CUP)
Josep García Parra, portaveu del grup municipal del Partit Popular (PP)

També hi poden assistir, si així ho considera la presidència, la resta de regidors i regidores de la corporació municipal que no són portaveus o portaveus adjunts de cap grup municipal:

Javier Valero Ballesta, regidor del grup municipal de Junts per Begues (JxB)
Cati Junyent i Priu, regidora del grup municipal de Junts per Begues (JxB)

Darrera actualització: 29.01.2024 | 19:56
Darrera actualització: 29.01.2024 | 19:56