Convocats Ple Municipal i Junta de Govern Local per al proper dimarts, 29 de juny

Divendres, 25 de juny de 2021 a les 09:00

Aquest proper dimarts, 29 de juny, tindrà lloc una nova sessió ordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues, a les 19.00h. Una estona abans, a les 17.30h, s'ha convocat una Junta de Govern Local que tractarà dos dels seus punts en sessió pública.

Dimarts, 29 de juny, a partir de les 19.00h tindrà lloc la sessió ordinària d'aquest mes del Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues. La sessió es podrà seguir en directe a través del servei Videoacta i conté el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 26 de maig de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació definitiva del Reglament d'utilització dels equipaments i materials municipals de Begues.

 2. Aprovació inicial modificació puntual Pla General núm. 30: modificació del pla general per adaptar-lo a les previsions del pla especial urbanístic de protecció i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals.

 3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begues i el Servei Català de Trànsit per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

 4. Modificació de l’Ordenança Fiscal nº34: Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal JxCAT en favor d'un major protagonisme de les PIMES al repartiment dels fons europeus.

 2. Moció presentada pel grup municipal Socialista de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.

 3. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT en suport al Marcel Vivet .

 4. Moció presentada pels grups municipals BEC, JxCAT i CUP-AMUNT per instar el Govern de l’estat a ampliar la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals als ens locals als anys 2022 i 2023.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la campanya “Ciutats de Pau”, promoguda per la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau i Fundipau, per demanar al Govern de l’estat espanyol la signatura i ratificació del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 22 de juny de 2021.

12.PRECS I PREGUNTES

Junta de Govern Local

Abans de la celebració del Ple, s'ha convocat una Junta de Govern Local. Serà a partir de les 17.30 h per mitjans telemàtics.

Els punts públics de l'ordre del dia, que es podran seguir en directe pel servei de VideoActa, són els següents:

CULTURA

1. Ratificació de la persona guanyadora del concurs del cartell de Festa Major Estiu 2021.

HISENDA

2. Aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns municipals referida a 31/12/2020.

Podeu consultar aquí la resta dels punts de l'ordre del dia.

Darrera actualització: 23.06.2021 | 17:22