Convocats un Ple extraordinari i un d'ordinari per a dilluns, 26 de juliol

Dijous, 22 de juliol de 2021 a les 09:00

Dilluns, 26  de juliol, l’Ajuntament de Begues celebrarà dos plens: un d’extraordinari i l’ordinari del mes en curs. El primer començarà a les 18 h i el segon a les 19 h. Tots dos es realitzaran telemàticament a través del servei de VideoActa.

PLE EXTRAORDINARI

El Ple extraordinari s’ha convocat a petició dels grups municipals ERC-AM, Cs, CUP i BEC.

L’ordre del dia, que consta d’un únic punt, serà el següent:

ÚNIC.- PREC presentat pels Srs. Jaume Olivella Riba i Jaume Cornelles Buñuel, portaveu i portaveu suplent del grup municipal ERC-AM, la Sra. Mª Teresa García García, portaveu del grup municipal Cs, la Sra. Maria Casadevall i Munné, portaveu del grup municipal CUP-AMUNT, i la Sra. Guayarmina Saavedra Serrano, portaveu del grup municipal BEC, que té el contingut literal següent:

  • Primer.- Debat sobre el model de gestió del Centre de Serveis de la Gent Gran (centre diürn i unitats de convivència) de titularitat municipal de l’Ajuntament de Begues.
  • Segon.- Votació de les propostes d’acord següents:
  1. Iniciar expedient per a l’estudi de totes les alternatives de gestió del servei públic i, especialment la prestació directa, del servei de centre de dia i dues unitats de convivència per a la gent gran.
  2. Crear la comissió d’estudi, integrada pels membres de la corporació i pel personal tècnic qualificat per analitzar els condicionants, que avaluï els avantatges i els desavantatges de les diferents alternatives de models de o formes de gestió, especialment la prestació directa, susceptibles d’establirse; i s’elabori la memòria justificativa i informes jurídics i econòmics corresponents.
  • Tercer. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI

El Ple ordinari de juliol començarà a les 19 h amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 29 de juny de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Designació de festes locals 2022.

3. Modificació i especificació de la delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries en la Diputació de Barcelona i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021

MOCIONS

5. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT en suport al Marcel Vivet.

6. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP)

DONAR COMPTE

7. Donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost. Primer semestre de 2021.

8. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 19 de juliol de 2021.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 21.07.2021 | 19:30