L’Ajuntament modifica l’ordenança reguladora de la plusvàlua per adaptar-la al nou marc legislatiu

Dimarts, 15 de de març de 2022 a les 09:00

La modificació, aprovada pel Ple Municipal del passat divendres, permet adaptar aquesta ordenança fiscal a la nova normativa estatal. A partir d’ara la persona contribuent podrà escollir entre dues opcions de càlcul, de manera que pugui optar per la més avantatjosa i quedaran exempts de pagar aquelles transmissions on es constati que no hi ha hagut un increment del seu valor.

El passat mes de novembre, el govern espanyol va dictar una sèrie de modificacions a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per tal d’adaptar-la a les sentències emeses pel Tribunal Constitucional que invalidaven la fórmula que es venia utilitzant per a calcular l’impost de plusvàlua.

Es tracta de l’ordenança que regula l’impost a pagar en el cas de transmissió per herència, donació o venda d’una finca. Un impost que recapten els ajuntaments però que legisla l’estat. Per aquest motiu, ha calgut modificar l’ordenança municipal que el regula, tot adaptant-la als nous supòsits que contempla la Llei.

Les principals modificacions introduïdes passen, d’una banda, per l’establiment d’una doble opció per calcular la base imposable de l’impost (plusvàlua objectiva i plusvàlua real), de manera que la persona contribuent podrà acollir-se a aquella modalitat de càlcul que li resulti més avantatjosa.

A més, també s’incorporen dues novetats més: quedaran exempts de pagament aquells casos en els quals es constati que no s’ha produït un increment de valor i, pel contrari, tributaran els increments de valor generats en un període de temps inferior a l’any, amb l’objectiu de desincentivar les pràctiques especulatives.

Aquesta modificació de l’ordenança fiscal no implica, en cap cas, l’increment del tipus impositiu de l’impost, ni l’increment de la pressió fiscal derivada dels nous coeficients reductors, ni l’eliminació de cap bonificació de les actualment previstes.

L’aprovació va rebre els vots a favor dels grups municipals de JxCAT, ERC, PSC, CUP i la regidora no adscrita Marta Roig. Va votar-hi en contra BEC mentre que C’s s’hi va abstenir.

El debat i argumentació política al voltant d'aquest punt es podrà recuperar a través de la Videoacta de la sessió, quan aquesta sigui aprovada i passi a disposició pública en el portal de reproduccions.

Darrera actualització: 14.03.2022 | 11:33