Modificació del Calendari Fiscal de 2020

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 17:30

L'Ajuntament de Begues ha modificat el calendari de pagament d'impostos i tributs municipals, per ampliar els terminis i oferir la màxima flexibilitat en els pagaments al llarg dels propers mesos. La mesura se suma a la suspensió de pagaments que el consistori ja va decretar a l'inici de l'Estat d'Alarma. També s'ha concretat com es produiran les compensacions dels cobraments de taxes del mes de març sobre serveis tancats.

Mitjançant un Decret d'Alcaldia, l'Ajuntament de Begues ha activat un nou paquet de mesures econòmiques amb l'objectiu de seguir oferint resposta a la ciutadania en l'actual situació d'incertesa econòmica motivada per la crisi sanitària de la Covid-19. En aquesta ocasió, les mesures són de caràcter tributari, amb l'objectiu d'oferir més flexibilitat en el pagament dels impostos i tributs municipals al llarg de tot l'any 2020.

Suspensió del cobrament de taxes i preus públics de serveis tancats

Mentre continuïn vigents les causes que han motivat el tancament dels serveis i activitats, es mantenen suspesos els següents pagaments:

 • Taxa pel servei de llar d’infants.
 • Taxa pel servei d’ensenyament de català.
 • Taxa del mercat ambulant setmanal, excepte en aquells casos en que els paradistes continuïn gaudint de l’ocupació privativa del domini públic.
 • Taxa per la ocupació privativa del domini públic amb taules i cadires.
 • Preu públic del serveis de piscines municipals, en totes les seves modalitats.
 • Preu públic pel servei de gimnàstica per a la gent gran.
 • Cànon per la concessió de la gestió del bar de la Zona Esportiva i del bar del Centre Cívic.

Compensacions dels pagaments ja efectuats per serveis suspesos

El Decret estableix les fórmules de compensació de les taxes o preus públics ja cobrats sobre serveis no prestats:

 • Servei de llar d’infants: es compensarà la part proporcional del mes de març en el primer rebut que es giri un cop restablerta la normalitat del servei. Si el 30 de juny de 2020 continua sense prestar-se el servei, en el cas d'infants que finalitzin la seva estada a la llar aquest curs, es procedirà a la devolució directa de l'import corresponent.
 • Servei d’ensenyament de català i serveis de gimnàstica per a la gent gran: es retornarà la part proporcional del mes de març.
 • Mercat ambulant setmanal: es compensarà la part proporcional del mes de març en el primer rebut que es giri un cop restablerta la normalitat del servei.
 • Ocupació del domini públic amb taules i cadires: es recalcularà la taxa un cop es puguin reobrir les terrasses, i restar-li els imports ja satisfets. Aquesta mesura ja inclou la compensació pels dies de tancament de les activitats.
 • Piscina municipal: es compensarà la part proporcional satisfeta i no gaudida en el primer rebut que es giri un cop restablerta la normalitat del servei, tant pel que fa a abonaments mensuals, trimestrals, semestrals i/o anuals, cursets de natació i aquagym.

Nou calendari fiscal

Tanmateix, s'estableix un nou calendari de pagament dels impostos i tributs municipals, que recull una major flexibilització en els terminis de pagament dels mateixos. D'aquesta manera s'ofereixen més eines a la ciutadania per poder fer front a les obligacions tributàries d'una manera més repartida al llarg de l'any, podent allargar els terminis previstos inicials, una part dels quals s'havien d'efectuar precisament en els mesos actuals. A més, l'Ajuntament treballa ja en noves línies d'ajudes i bonificacions sobre determinats impostos i tributs, que es presentaran en les properes setmanes, i que serviran com a mesura addicional per als col·lectius amb majors dificultats.

Les modificacions del calendari fiscal aprovades per l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

 • IBI urbana: En aquells casos que l’IBI no estigui domiciliat, s’amplia el període de pagament en voluntària dos mesos, passant la data límit de l’1 de juliol de 2020 a l’1 de setembre.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: S’amplia el període de pagament en voluntària del 4 de maig al 2 de juny. Per tant, qui tingui domiciliat l’impost se li cobrarà l'1 de juny.
 • Taxes per la gestió de residus domèstics, pel servei de clavegueram, pel servei de cementiri, pels guals i per la exhibició de rètols. En tots aquests casos, s’amplia el període de pagament en voluntària dos mesos, passant la data límit de l’1 de juliol a l’1 de setembre. Per tant, qui tingui domiciliada la taxa se li cobrarà l'1 de setembre.
 • Taxa per la gestió de residus comercials: Es modifica el període de pagament en voluntària, fixat inicialment del 4 de maig al 6 de juliol, i que passa a ser de l’1 de setembre al 2 de novembre. Per tant, qui tingui domiciliada la taxa se li cobrarà el  2 de novembre.

Trobareu tots els detalls en el gràfic i la documentació annexada.

Finalment, l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària informa que ha habilitat a través del seu web el procediment per tal que, aquelles persones que ja vulguin satisfer les seves liquidacions, puguin fer-ho sense necessitat de la notificació que habitualment reben per Correus. D’aquesta forma, en el mateix web, es pot obtenir el document per pagar o pagar al moment amb targeta bancària.

En aquells casos que ja es disposi d’un document amb el termini de pagament vençut, l'ORGT informa:

 • Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut als caixers automàtics, a través del web o per telèfon al 932 029 802.
 • Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe o d'una notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu descarregar-vos un nou document de pagament a través de la pròpia web, des d’on també podreu efectuar el pagament. També es pot fer per telèfon al 932 029 802.
Darrera actualització: 30.04.2020 | 15:53