Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Quin cost té:

Quota fixa mínima: 620,50,-€; quota variable 2,65,-€/m2; quota màxima: 3.213,-€. Segons Ordenança Fiscal núm. 24 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.
Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.
Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament l'inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el/la seu/seva representant legal (en aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua).

Cal aportar:

 • Formulari de Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)


 • Projecte bàsic i/o memòria ambiental


 • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles.


 • Certificacions ambientals específiques favorables establertes en l’Ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilab


 • Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.


 • Declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental si escau.


 • Pla de dejeccions ramaderes, amb el consegüent informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.


 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 19/2011


 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.


 • Referència acreditativa d’haver obtingut Llicència o comunicació prèvia d’obres


 • Referència acreditativa d’haver obtingut o demanat l'Informe urbanístic favorable, si escau.


 • Referència de la sol·licitud de llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si escau.


 • Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa


 • Si és el cas, caldrà tramitar paral·lelament la comunicació prèvia d’obres pel rètol publicitari, d’acord amb el formulari que figura al tràmit corresponent de la web municipal


 • Declaració de residus comercials


 • Documentació addicional

  Si ho requereix el tràmit, l'administració pot demanar més documentació.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 22.01.2024 | 08:10