Comunicació prèvia d'obertura

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura la persona interessada posa en coneixement de l’ajuntament l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quin cost té:

284,50,-€. Segons Ordenança Fiscal núm. 24 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

No hi ha No hi ha resolució.
Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el/la seu/seva representant legal (en aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua).

Cal aportar:

 • Formulari de Comunicació prèvia d'obertura


 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent

  En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir:
  a) plànol de situació
  b) plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercial
  c) plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.

 • Formulari del Departament d'Empresa

  En cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2. Formulari disponible en aquest enllaç: https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/
  downloadFile.html?idDoc=G346NCOM-015-00.pdf

 • Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat


 • Acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, si escau, en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010


 • Llicència o comunicació prèvia d'obres (si és el cas)


 • Llicència o Comunicació prèvia vigent per a l'exercici de l'activitat que es transfereix i les certificacions tècniques procedent


 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal (per exemple, guals, terrasses, etc.), si és el cas.


 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011, si s'escau


 • Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta Comunicació prèvia


 • Si és el cas, caldrà tramitar paral·lelament la comunicació prèvia d’obres pel rètol publicitari, d’acord amb el formulari que figura al tràmit corresponent de la web municipal


 • Declaració de residus comercials


Canals de tramitació:

Darrera actualització: 22.01.2024 | 08:12