Declaració responsable d'obertura

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura la persona interessada posa en coneixement de l’ajuntament l’inici d’una activitat econòmica innòcua, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quin cost té:

284,50,-€, segons O.F. núm. 24 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari: BANC SABADELL IBAN: ES3800811619790001037507 - CAIXABANK, S.A. IBAN: ES6921002458780200002819

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.
Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el/la seu/seva representant legal (en aquest cas s'ha d'acreditar la representació amb la qual s’actua).

Cal aportar:

 • Formulari de Declaració responsable d'obertura

  Mitjançant el qual es declara responsablement:
  • Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
  • Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.
  • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les dades consignades a la declaració són certes.

 • Si és el cas, caldrà tramitar paral·lelament la comunicació prèvia d’obres pel rètol publicitari, d’acord amb el formulari que figura al tràmit corresponent de la web municipal


 • Declaració de residus comercials


Canals de tramitació:

Darrera actualització: 23.01.2024 | 09:23