Llicència ambiental (Annex II)

Sol·licitud de llicència ambiental municipal per a activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 24 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el/la seu/seva representant legal (en aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua).

Cal aportar:

 • Formulari de Sol·licitud de llicència ambiental (Annex II).


 • Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.


 • Si la persona interessada no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada, la informació següent:

  - Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  - Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  - Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  - Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
  - En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les
  substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a
  la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.

 • Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.


 • Estudi d'impacte ambiental o document ambiental, si és necessari.


 • Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.


 • El sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol.licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.

  L'aportació d'aquest document és voluntària.

 • Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable.


 • Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, si és el cas.


 • Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.


 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària.


 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.


 • En cas de tramitació presencial, caldrà adjuntar CD del projecte tècnic.


 • Si és el cas, caldrà tramitar paral·lelament la comunicació prèvia d’obres pel rètol publicitari, d’acord amb el formulari que figura al tràmit corresponent de la web municipal


 • Declaració de residus comercials


Canals de tramitació:

Darrera actualització: 02.01.2024 | 11:00