Llicència d'obres menors

Aquest tràmit s'ha de complir seguint aquestes directrius.

 

* Es podrà demanar una bonificació del 95% del cost de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per a les obres que s’efectuïn en edificis declarats d’especial interès cultural, històric o artístic. La petició de bonificació s’haurà de formular simultàniament a la petició de llicència d’obres.

Quin cost té:

Segons les ordenances fiscals núm. 5 i 23 (les trobareu annexades al peu d'aquesta pàgina). És obligatori adjuntar acreditació del pagament de la taxa (no així de l'impost) en el moment de presentació del formulari. Vegeu * en l'apartat anterior.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim que l'Administració té per resoldre és de dos mesos.

LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DES DE L'1.01.2021 JA NO ES TRAMITA COM A LLICÈNCIA D'OBRES MENORS SINÓ A TRAVÉS DEL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES AMB DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona, preferentment la propietària.

Cal aportar:

  • Imprès de sol·licitud.


  • En el seu cas, el projecte tècnic visat, memòria (memòria valorada, plànols, amidaments i pressupost) o croquis, segons s'escaigui. En cas de tramitació presencial, la documentació tècnica s'haurà de lliurar en format digital


  • En el seu cas, full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres.


  • Document d'acceptació dels residus signat per un gestor de residus autoritzat


Canals de tramitació:

  • Presencial

    Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 11.01.2022 | 14:06