Accés a la informació pública

L'Ajuntament de Begues posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit en els següents casos:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Si la informació te la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei.
 • La informació relativa als menors d’edat , el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte si es pot garantir el seu anonimat.

 

Quin cost té:

L’accés a la informació pública és gratuït.  No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a un cost establert, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

- Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

- Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

Cal aportar:

 • Consentiment exprés i signat del titular de les dades.

  En el cas que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers que no tinguin empara legal d'accés.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 05.12.2022 | 13:56