Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per disposar de sistemes d'aprofitament d'energia solar

Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, amb un màxim de 400€ anuals, els béns immobles en els quals s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, en aquells casos en que no siguin d’obligat compliment d’acord amb la normativa vigent, i d’acord amb els requisits establerts a l’art. 5.3) de l’ordenança fiscal de l'Impost de Béns Immobles.

El termini per a formular la sol·licitud és de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document (RITSIC) que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de 3 mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones propietàries subjectes passius de l’impost, o bé una persona representant degudament autoritzada.

Cal aportar:

 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya d’una instal·lació generadora (RAC).


 • Còpia del Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)


 • Declaració de tècnic/a responsable de la instal·lació (director/a d'obres)

  Acreditativa del percentatge mínim d’aprofitament de l’energia solar exigible, en funció de l’obligació del compliment del Codi Tècnic.

 • Còpia del rebut anual de l’IBI

  O de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

 • Certificat de final d’obra

  Emès per tècnic/a responsable (director/a d'obres) conforme les plaques s’han instal·lat d’acord amb la comunicació prèvia o llicència d’obres presentada.

 • Acreditació de la representació

  Si s’actua per mitjà d’un/a representant, caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents: inscripció de la representació al Registre d’apoderaments, presentació d’escriptura de poders, o autorització signada pel propietari de l’immoble.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 16.03.2023 | 08:57