Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització dels edificis

La comunicacio prèvia de primera ocupació permet la primera ocupació i utilització de les edificacions de nova construcció o bé d'aquelles que hagin estat objecte d'una modifiació substancial o d'ampliació.  Acredita que les obres s'ajusten al projecte tècnic aprovat i a la llicència que les empara.

La Comunicació prèvia de primera ocupació implica la devolució de les garanties dipositades en l'expedient. La placa de gual es troba disponible a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Abans d'iniciar el tràmit, consulteu aquesta Guia de Tramitació

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 23 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari. Obtenció de la placa de gual segons Ordenança Fiscal núm. 28.

Quan es dóna resposta:

Atès el caràcter de comunicació prèvia, no hi ha resolució.
Una vegada efectuada la comunicació prèvia, les obres se sotmeten a inspecció tècnica municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Formulari de Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització dels edificis


 • Certificat final d’obra

  Amb el contingut segons disposa l’article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 • Certificat de recepció de residus / Certificats per la correcta gestió de residus


 • Plànol a escala amb detall de la situació de les connexions amb els serveis urbans d’aigua, electricitat i sanejament.

  En el cas de noves construccions. Preferentment a escala 1/100

 • Acreditació de l’alta o alteració de l’Impost de Bens Immobles

  Model 900D que s'ha de demanar a l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària (Edifici Petit Casal - Plaça de Camilo Rius s/n/ - T. 93 4729402)

 • Manual d'ús i manteniment de l’edifici


 • Plànol de la finca on quedin grafiades en planta coberta totes les construccions existents a la parcel·la

  En suport informàtic compatible amb AUTOCAD versió 2008 o anterior.

 • Justificant de pagament de taxa


 • Formulari de transferència bancària

  en cas que la/les garanties aportades a l'expedient s'hagin dipositat en metàl·lic

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 20.02.2023 | 15:06