Comunicació prèvia de tala d'arbres

Comunicació que es fa a l'ajuntament de la tala d'arbres, i que permet l'inici immediat de l'actuació.

En el cas de que la tala a efectuar impliqui que el nombre d'arbres que romanguin en la finca sigui inferior al disposat en l'ordenança verda municipal, s'hauran de replantar els exemplars restitutoris que correspongui. En aquest cas s'haurà de dipositar una garantia per respondre d'aquesta obligació, què es calcularà d'acord amb la fòrmula que figura annexa a l'imprés de la comunicació prèvia.

Quin cost té:

12,25,-€ per unitat, segons Ordenança Fiscal núm. 23 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

Té efectes immediats, sempre i quan la documentació presentada no contingui falsedats o omissions.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (preferentment la persona propietària o arrendatària de l'habitatge) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 09.01.2024 | 13:10