Comunicació prèvia d'instal·lació de plaques solars

Comunicació prèvia a l'Ajuntament de la instal.lació i/o remodelació de sistemes d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica en habitatges.

* La instal·lació de sistemes d'aprofitament solar fotovoltaic permet una bonificació del 50% de l'Impost de Béns Immobles durant tres anys. Cal sol·licitar la bonificació un cop completada la instal·lació.

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 5 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

Atès el caràcter de comunicació prèvia, no hi ha resolució.
Una vegada efectuada la comunicació prèvia, la instal·lació se sotmet a inspecció tècnica municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Formulari de Comunicació prèvia d'instal·lació de plaques solars


 • Projecte simplificat, signat per un tècnic competent (enginyer, arquitecte o arquitecte tècnic).

  El document contindrà, com a mínim:
  - memòria (descripció de l'obra i justificació de la normativa d'aplicació).
  - pressupost (valoració de l'obra)
  - plànols (descripció gràfica suficient per identificar la finca i definir les obres, justificant la normativa d'aplicació)

 • Manifestació explícita del tècnic redactor.

  Solament obligatori si el projecte simplificat no està visat.

 • Assumeix direcció d'obra.

  L'assumeix visat de la direcció d'obres per part d'un tècnic competent es pot substituïr per:
  a. Assumeix de la direcció d’obres sense visar + certificat d’habilitació emés pel col·legi professional corresponent.
  b. Document de manifestació explícita de direcció d’obres.

 • Estudi de gestió de residus (signat per un tècnic competent).

  a) Guia: http://bit.ly/ResidusGencat
  b) En cas de dubte, poden assessorar-se als col·legis professionals que correspongui.

 • Justificant de pagament de l'impost


 • Altres documents acreditatius


Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 02.06.2021 | 13:04