Comunicació prèvia d'instal·lació de plaques solars

Comunicació prèvia a l'Ajuntament de la instal.lació i/o remodelació de sistemes d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica en habitatges.

* La instal·lació de sistemes d'aprofitament solar fotovoltaic permet una bonificació de l'Impost de Béns Immobles, de fins al  50%, amb màxim de 400,-€ , i durant  4 anys. Cal sol·licitar la bonificació un cop completada la instal·lació.

Vist que s'ha apreciat que en molts casos no se segueixen adequadament les instruccions per formalitzar aquest tràmit, es recomana seguir escrupolosament les indicacions establertes als efectes d'evitar tràmits i retards innecessaris i la incoació d'expedients sancionadors.

Atesa també la problemàtica generada per la incorrecta acreditació de la gestió dels residus una vegada acabada l'obra, què dificulta la devolució de la garantia, es remarca la necessitat de presentar un document justificatiu de la gestió dels residus que acrediti la vinculació entre els residus gestionats i l'obra efectuada, signat per un gestor de residus legalment autoritzat.

 

Quin cost té:

4% del pressupost de les obres, segons Ordenança Fiscal núm. 5 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

Atès el caràcter de comunicació prèvia, no hi ha resolució.
Una vegada efectuada la comunicació prèvia, la instal·lació se sotmet a inspecció tècnica municipal.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
BONIFICACIÓ DE L'IBI: per poder optar a la bonificació de l'Impost de Béns Immobles que es pot sol·licitar una
vegada finalitzada la instal·lació, caldrà que la Comunicació prèvia estigui tramitada correctament. La sol·licitud s'haurà de formular en un termini de 6 mesos des de la data que figura en el document denominat RITSIC (Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya)

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Justificant de pagament de l'impost de construccions, instal·lacions i obres


 • Altres documents acreditatius


 • Formulari de Comunicació prèvia d'instal·lació de plaques solars


 • Projecte simplificat, signat per un tècnic competent (enginyer, arquitecte o arquitecte tècnic).

  El document contindrà, com a mínim:
  - memòria (descripció de l'obra i justificació de la normativa d'aplicació).
  - pressupost (valoració de l'obra)
  - plànols (descripció gràfica suficient per identificar la finca i definir les obres, justificant la normativa d'aplicació)

 • Només en cas que el projecte o l'Assumeix la direcció no estiguin visats: formulari de manifestació explícita de competència del tècnic redactor/director de les obres, o certificat d'habilitació emès pel col·legi professional corresponent

  Solament obligatori si el projecte simplificat no està visat.

 • Assumeix direcció d'obra.

  L'assumeix visat de la direcció d'obres per part d'un tècnic competent es pot substituïr per:
  a. Assumeix de la direcció d’obres sense visar + certificat d’habilitació emés pel col·legi professional corresponent.
  b. Document de manifestació explícita de direcció d’obres.

 • Estudi de gestió de residus (signat per un tècnic competent), què pot estar integrat en el projecte

  a) Guia: http://bit.ly/ResidusGencat
  b) En cas de dubte, poden assessorar-se als col·legis professionals que correspongui.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 08.01.2024 | 10:58