Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica

Comunicació que es fa a l'ajuntament de la realització d’obres de reforma, construccions auxiliars, canvi d’ús en sòl urbà, i que requereixen la intervenció d'un tècnic. La Comunicació permet l'inici immediat de les obres, sota la responsabilitat de la persona titular.

 • Construccions auxiliars (barbacoes, porxos, garatges, etc) de superficie superior a 12 m2.
 • Tancament de porxos/galeries o cobertura de terrasses
 • Canvi de distribucions interiors en habitatges
 • Afectacions puntuals de l’estructura (fonaments, bigues, dintells, etc.)
 • Adequació interior dels locals per alta/canvi d’activitat
 • Ascensors, modificació de barreres arquitectòniques
 • Formació d’obertures en façanes/cobertes
 • Enderrocs de construccions auxiliars (barbacoes, porxos, garatges, etc) entre 12 i 35 m2
 • Canvi d’ús de locals (excepte a ús residencial)
 • Hivernacles amb murs de menys d'1 metre d'alçada
 • Murs amb contenció de terres de més de 60 cm d'alçada 
 • Colocació de cartells  i rètols ams suports estructurals 
 • Obres que no s’ajusten al projecte prèviament autoritzat (modificacions no substancials) 
 • Grues torre  
 • Piscines

En funció de la intervenció, els serveis tècnics municipals podran demanar documentació addicional si es considera oportú.

* Es podrà demanar una bonificació del 95% del cost de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per a les obres que s’efectuïn en edificis declarats d’especial interès cultural, històric o artístic. La petició de bonificació s’haurà de formular simultàniament a la petició de llicència d’obres.

Quin cost té:

Segons Ordenances Fiscals núm. 23 (taxa) + núm. 5 (impost) (annexades al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari. Vegeu * en l'apartat anterior.

Quan es dóna resposta:

Té efectes immediats, sempre i quan la documentació presentada no contingui falsedats o omissions.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (preferentment la persona propietària o arrendatària de l'habitatge) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14), juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 04.01.2024 | 11:51