Informe d'arrelament social a Catalunya

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament, quan la persona estrangera no té vincles familiars o en cas d'existir no els pot demostrar.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El temps per elaborar la proposta per part de l'Ajuntament és, com a màxim, de 30 dies hàbils comptats des de la presentació de la sol·licitud. Un cop feta la proposta l'Ajuntament l'envia, conjuntament amb la sol·licitud de l'informe, a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat que l'ha de resoldre en 30 dies hàbils a partir del moment de l'entrada de la sol·licitud de l'informe al registre de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Documentació personal

  - Full de sol·licitud normalitzat (Formulari INF02 de la Generalitat de Catalunya). Podeu descarregar-lo en aquest enllaç: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99191.pdf
  - Passaport (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), vigent de la persona sol·licitant.
  - NIE (en cas de tenir-ne).
  - Volant de residència (empadronament històric emès per l’Ajuntament o Ajuntaments) que acrediti els 3 últims anys d'empadronament continuat a l'estat espanyol (perquè aquest requisit es compleixi, les absències d'Espanya durant aquest període no poden superar els 120 dies).
  - Autorització del representant legal (en cas de majors de 16 anys i menors de 18).

 • Documentació acreditativa de l'habitatge (en cas de tenir-ne).

  -Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
  - Altres títols que puguin fonamentar el dret d'ús (contracte de treball que especifiqui l'ús de l'habitatge, escriptura pública que reconeix el dret, etc).

 • Documentació acreditativa dels mitjans econòmics.

  En cas de contracte:
  - Un contracte (o contractes del mateix sector d'activitats), amb vigència d'un any. El contracte ha de ser de jornada de 40 hores setmanals si és un únic contracte, o un mínim de 30 hores setmanals en còmput global si aporta més d'un contracte. El contracte ha d'estar signat per ambdues parts.

  En cas d'exempció de contracte (cal aportar documentació que acrediti el fet, segons el cas)
  - Projecte de negoci amb la descripció de l'activitat econòmica (en cas d'activitat per compte propi majors de 18 anys).
  - Documentació que acrediti percepció d'ingressos mensuals que suposin el 400% de l'IPREM brut mensual en els darrers 12 mesos (en cas de recursos econòmics suficients).
  - Acreditació del vincle (en cas de cònjuge o parella de fet registrada) o volant de convivència de l’Ajuntament (en cas de parella de fet no registrada amb fills comuns) acompanyada del contracte de treball de la persona de qui es depèn (estrangera amb autorització de residència que disposi dels mitjans econòmics suficients per atendre necessitats de la família).
  - Acreditació del vincle i volant de convivència de l’Ajuntament (en cas de pare o mare de resident legal).
  - Acreditació del vincle o de la representació legal i volant de convivència de l’Ajuntament (en cas de fill/a de resident legal).

 • Documentació acreditativa dels vincles familiars.

  En cas de tenir-ne, aquella documentació que pugui acreditar aquests vincles.

 • Altra documentació (en cas de tenir-ne).

  - Justificació de col•laboració en xarxes socials.
  - Justificació de participació en cursos o programes d'inserció sociolaboral.
  - Justificació de participació en cursos o programes d'inserció cultural (coneixements de la societat catalana).
  - Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic emesos per organisme acadèmic reglat: escoles, universitats, Consorci de Normalització Lingüística.
  - Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic emesos per organisme acadèmic no reglat: entitats que pertanyin a la coordinadora de la llengüa (consulteu el cercador d'entitats accedint a aquest enllaç

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 15:04