Informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Quan es dóna resposta:

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe. En cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de l'informe


 • Portada de la documentació tècnica

  Formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 • Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper

  Formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.


 • En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.


Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial, juntament amb la resta de la documentació demanada.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 15:04