Llicència de primera ocupació i utilització dels edificis

La llicència de primera ocupació permet la primera ocupació i utilització parcial de les edificacions de nova construcció o bé d'aquelles edificacions que estiguin catalogades d'interès arquitectònic i que hagin estat objecte d'una modificació substancial o d'ampliació.  Acredita que les obres s'ajusten al projecte tècnic aprovat i a la llicència que les empara.

La petició de Llicència de primera ocupació implica la devolució de les garanties dipositades en l'expedient. La placa de gual es troba disponible a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 23 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari. Obtenció de la placa de gual segons Ordenança Fiscal núm. 28

Quan es dóna resposta:

El període màxim és d'un mes amb caràcter general.
Una vegada efectuada la comunicació prèvia, les obres se sotmeten a inspecció tècnica municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular de la llicència d'obres o una altra persona degudament autoritzada.

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud de llicència de primera ocupació i utilització dels edificis.


 • Certificat de final d'obra.

  Amb el contingut segons disposa l'article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 • Acreditació de la sol·licitud de l'alta o alteració de l'Impost de Béns Immobles.

  Model 900D que s'ha de demanar a l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària (Edifici Petit Casal - Plaça de Camilo Rius s/n/ - T. 93 4729402)

 • Plànol de situació de les connexions en façana dels serveis d'aigua, electricitat i sanejament.

  Preferentment a escala 1/100

 • Plànol de planta coberta de totes les construccions de la parcel·la.


 • Manual d'Ús i Manteniment de l'edifici.

  En el cas d'edificis plurifamiliars.

 • Certificat de Final de Instal·lació de les infraestructures comuns de telecomunicacions.

  En el cas d'edificis plurifamiliars.

 • Imprès per a transferències bancàries degudament emplenat (figura annex al formulari d'aquest tràmit).

  En el cas que les garanties s'hagin dipositat en metàl·lic.

 • Certificat de recepció de residus / Certificats per la correcta gestió de residus.


 • Justificant de pagament de la taxa.


 • Formulari de transferència bancària


  en cas que la/les garanties aportades a l'expedient s'hagin dipositat en metàl·lic

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadana (c/ Major, 14), juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 12:02