Llicència d'obres majors

Es tracta del títol habilitant per a efectuar obres consistents en edificis, construccions o instal·lacions de nova planta, ampliacions i reformes substancials i/o canvi d'ús a residencial.

Aquest tràmit s'ha de complir seguint aquestes directrius.

En aquest document trobareu les consideracions respecte els continguts dels documents tècnics a adjuntar amb les sol·licituds de llicència.

 

* Es podrà demanar una bonificació del 95% del cost de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per a les obres que s’efectuïn en edificis declarats d’especial interès cultural, històric o artístic. La petició de bonificació s’haurà de formular simultàniament a la petició de llicència d’obres.

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 23 (taxa) i núm. 5 (impost), annexades al peu d'aquesta pàgina. És obligatori adjuntar acreditació del pagament de la taxa (no així de l'impost) en el moment de presentació del formulari. Vegeu * en l'apartat anterior

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de dos mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (preferentment la persona propietària) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
En el cas de persones jurídiques, el/la seu/va representant legal (caldrà aportar document que acrediti la representació).

Cal aportar:

 • Justificant del pagament efectuat en el moment de presentar la sol·licitud (és condició per la tramitació de la llicència)

  BANC SABADELL IBAN: ES3800811619790001037507
  CAIXABANK, S.A. IBAN: ES6921002458780200002819

 • Documentació addicional

  Si ho requereix el tràmit, l'administració pot demanar més documentació.

 • Fitxa justificativa del compliment de l'ordenança d'estalvi d'aigua


 • Formulari correspondència projecte executiu amb bàsic


 • Document d'acceptació dels residus signat per un gestor de residus autoritzat


 • Formulari de sol·licitud de llicència d'obres majors


 • Projecte tècnic

  En suport electrònic en un únic PDF amb el contingut que determina el CTE i l'art. 34 del RPLU (en cas que la llicència es tramiti amb un projecte bàsic sense visar, caldrà manifestació explícita del tècnic redactor sobre la seva competència i habilitació, o certificat del col·legi professional amb el mateix contingut). Els projectes executius han d'estar visats sempre.

 • Estudi de gestió de residus


 • Formulari de manifestació explícita de competència i habilitació dels tècnics

  En cas que no estigui visat, caldrà manifestació explícita del tècnic sobre la seva competència i habilitació, o certificat del col·legi professional amb el mateix contingut.

 • Escriptura de propietat


 • Últim rebut de l'Impost de Béns Immobles de la finca


 • Acreditació de l'Impost d'Activitats Econòmiques del contractista

  O bé l'acreditació de l'exempció, si es el cas.

 • Projecte de telecomunicacions

  En suport electrònic, només en cas d'edificis plurifamiliars.

 • Escriptura de la societat i poders de la persona representant

  En el cas que la sol·licitud la faci una persona jurídica.

 • Qüestionari d'estadística d'edificis


Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 11:59