Alcaldia

Benvinguts al web municipal de Begues

Per a l’Ajuntament de Begues la qualitat i la transparència en la nostra actuació són dos conceptes que van estretament lligats. Volem oferir els millors serveis possibles i aspirem a que la ciutadania tingui un accés directe i senzill a les dades que expliquen com els gestionem. Les tecnologies de la comunicació han esdevingut, en aquest camí, un dels nostres millors aliats. Aquest web n’és un dels principals exemples amb els que comptem.

Al llarg dels darrers anys hem invertit un important esforç en la seva renovació i desenvolupament constant. A dia d’avui és una plataforma a partir de la qual podem seguir l’actualitat del nostre poble, informar sobre el municipi a aquelles persones que no el coneixen i permetre l'accés al treball que duem a terme des del consistori. La pàgina web de l’ajuntament ha aconseguit ser un espai viu, que creix i progressa dia a dia per estar a l’alçada de les necessitats dels veïns i veïnes.

M’agradaria convidar-vos a aprofundir en aquest web per a conèixer amb major detall tot el que us pot oferir. D’igual manera també us animo a visitar l’espai Alcaldia Oberta des d’on ofereixo setmanalment una reflexió sobre l’actuació municipal i l’activitat ciutadana de Begues, i on també teniu la possibilitat d’adreçar-me directament els vostres dubtes o suggeriments.

Les portes de Begues estan sempre obertes. També a Internet.

Mercè Esteve i Pi
Alcaldessa de Begues

 


 

Segons art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya:

L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:

a) Representar l'ajuntament.
b) Dirigir el govern i l'administració municipals.
c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de l'apartat 1.

Competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 1130, de 20 de juny de 2023, a la Junta de Govern

  1. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  2. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
    • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
    • La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
  3. Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que figuren consignades en el pressupost.
  4. Coneixement i aprovació dels convenis amb diferents entitats, ens o institucions que es corresponen amb l’àmbit competencials propis d’alcaldia.
Darrera actualització: 06.11.2023 | 14:21
Darrera actualització: 06.11.2023 | 14:21