Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes, es una Comissió obligatòria per a tots els Ajuntaments amb independència del seu número d’habitants. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió, en cas que n’hi hagueren, que no es el cas. 

A proposta dels portaveus dels grups municipals i vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 58, 101 i 104 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 127 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el Ple Municipal en sessió de 10 de juliol 2019 acordà la composició de la Comissió Especial de Comptes, que queda formada pels membres següents:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi (JxCAT)

Com a regidors i regidores titulars:

Joan Molina Molina (JxCAT) 
Maria Llauradó i Fornt (JxCAT) 
Ana Méndez Achell (JxCAT) 
Jordi Montaña i Serres (JxCAT) 
Alfons Duran Martínez (JxCAT) 
Jaume Olivella i Riba (ERC) 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC) 
Benito Navarro Rebelles (PSC) 
Teresa García García (C's) 
Maria Casadevall i Munné  (CUP) 
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC)
Marta Roig i Segura (regidora no adscrita) 

Darrera actualització: 08.01.2021 | 00:50
Darrera actualització: 08.01.2021 | 00:50