Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes, es una Comissió obligatòria per a tots els Ajuntaments amb independència del seu número d’habitants. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió, en cas que n’hi hagueren, que no es el cas. 

A proposta dels portaveus dels grups municipals i vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 58, 101 i 104 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 127 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el Ple Municipal en sessió de 10 de juliol 2019 acordà la composició de la Comissió Especial de Comptes, que queda formada pels membres següents:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi (JxCAT) - Membre de l'equip de govern

Com a regidors i regidores titulars:

Joan Molina Molina (JxCAT) - Membre de l'equip de govern 
Maria Llauradó i Fornt (JxCAT) - Membre de l'equip de govern 
Ana Méndez Achell (JxCAT) - Membre de l'equip de govern 
Jordi Montaña i Serres (JxCAT) - Membre de l'equip de govern 
Alfons Duran Martínez (JxCAT) - Membre de l'equip de govern 
Jaume Olivella i Riba (ERC) - Regidor a l'oposició 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC) - Regidor a l'oposició 
Benito Navarro Rebelles (PSC)- Regidor a l'oposició 
Teresa García García (C's) - Regidora a l'oposició
Maria Casadevall i Munné  (CUP) - Regidora a l'oposició
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC)- Regidora a l'oposició
Marta Roig i Segura (regidora no adscrita) - Regidora a l'oposició

Per a més informació, visiteu el Portal de Transparència.

Darrera actualització: 02.02.2022 | 11:54
Darrera actualització: 02.02.2022 | 11:54