Comissions informatives

En sessió plenària de 26 de març de 2003 es va crear la comissió Informativa Permanent com a òrgan de caràcter complementari, que exerceix les funcions que estableixen els art. 20.1) de la LRBRL i 123 a 127 i 134 a 138 Del Real Decret estatal 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, en ser preceptiva la seva creació segons l’art. 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En base als articles 60. 5 i 58.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el nombre de membres pot ser igual per a cada grup i s’aplicarà el sistema de vot ponderat.

En sessió plenària de 10 de juliol de 2019 es va acordar l'actual composició de la Comissió Informativa Permanent, que queda formada pels membres següents:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi (JxCAT)

Com a regidors i regidores titulars:

Joan Molina Molina (JxCAT)
Maria Llauradó i Fornt (JxCAT)
Ana Méndez Achell (JxCAT)
Jordi Montaña i Serres (JxCAT)
Alfons Duran Martínez (JxCAT)
Jaume Olivella i Riba (ERC)
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC)
Benito Navarro Rebelles (PSC)
Teresa García García (C's)
Maria Casadevall i Munné (CUP)
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC)
Marta Roig i Segura (regidora no adscrita)

Pel que fa a la periodicitat de les comissions informatives es va acordar que es reuniran en sessió ordinària el dimarts anterior al Ple a celebrar, a les 19 hores. O bé, en el dia i hora que estableixi la Presidència, prèvia consulta als membres de la mateixa, i en tot cas, amb antelació suficient per debatre i preparar els assumptes del Ple Ordinari a efectuar.

Darrera actualització: 27.05.2021 | 10:19
Darrera actualització: 27.05.2021 | 10:19