Comissió informativa

En sessió plenària de 26 de març de 2003 es va crear la comissió Informativa Permanent com a òrgan de caràcter complementari, que exerceix les funcions que estableixen els art. 20.1) de la LRBRL i 123 a 127 i 134 a 138 Del Real Decret estatal 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, en ser preceptiva la seva creació segons l’art. 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les seves funcions són:

  • L'estudi, l’informe o la consulta sobre els assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del ple i de la comissió de govern quan aquesta actuï amb competències delegades pel ple, excepte quan s’hagin d’adoptar acords declarats urgents.
  • Informar sobre els assumptes que siguin competència de la comissió de govern, i de l'alcalde o el president, quan aquests ho decideixin expressament.

En base als articles 60. 5 i 58.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el nombre de membres pot ser igual per a cada grup i s’aplicarà el sistema de vot ponderat.

En sessió plenària de 3 de juliol de 2023 es va acordar l'actual composició de la Comissió Informativa Permanent, que queda formada pels membres següents:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi (JxB) - Membre de l'equip de govern

Com a regidors i regidores titulars:

Maria Llauradó i Fornt (JxB) - Membre de l'equip de govern
Benito Navarro Rebelles (PSC) - Membre de l'equip de govern
Jordi Montaña i Serres (JxB) - Membre de l'equip de govern
Javier Valero Ballesta (JxB) - Membre de l'equip de govern
Cati Junyent i Priu (JxB) - Membre de l'equip de govern
Raquel Agustí Vendrell (PSC) - Membre de l'equip de govern
Hèlia Seguí i Munté (ERC) - Regidora a l'oposició
Albert Marín i Andrés (ERC) - Regidor a l'oposició
Marc Guasch i Griñó (BEC-P) - Regidor a l'oposició
Ana Ortega Hidalgo (BEC-P) - Regidora a l'oposició
Emiliano Domínguez Gutiérrez (CUP) - Regidor a l'oposició
Josep García Parra (PP) - Regidor a l'oposició

Amb l'assistència del Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Begues, José Félix Velasco Martínez

Pel que fa a la periodicitat de les comissions informatives es va acordar que es reuniran en sessió ordinària el dilluns anterior al Ple a celebrar, a les 18 hores. O bé, en el dia i hora que estableixi la Presidència i, en tot cas, amb antelació suficient per debatre i preparar els assumptes del Ple Ordinari a efectuar.

Per a més informació, visiteu el Portal de Transparència.

Darrera actualització: 29.01.2024 | 19:57
Darrera actualització: 29.01.2024 | 19:57