Consell de Govern

La creació i la composició del Consell de Govern és una facultat organitzativa que té l’Ajuntament. Aquest no es un òrgan obligatori i s’ha d’entendre com un òrgan complementari, que respon al principi d’eficàcia administrativa. La seva creació i composició correspon a l’Alcaldia, qui pot nomenar i separar els seus membres lliurement. Les seves funcions bàsiques són donar suport a l’Alcaldia en la seva pressa de decisions. Aquest aspecte està comprès en els articles 48 i 49 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

L'objecte del Consell de Govern és, entre d'altres:

  • Coordinar les diferents regidories de l’Ajuntament.
  • Fer el seguiment del funcionament dels diferents departaments de l’Ajuntament.
  • Preparar les sessions dels diferents òrgans col·legiats.

Segons resolucions de l'Alcaldia núm. 1132, de 20 de juny de 2023, i núm. 221, de 6 de febrer de 2024, la composició actual del Consell de Govern és la següent:

Presidenta: 

Mercè Esteve i Pi. Alcaldessa de Begues.

Vocals:

Maria Llauradó i Fornt. Tinenta d’alcaldia de Benestar i Acció Social i d’Administració Oberta.
Benito Navarro Rebelles. Tinent d’alcaldia de Desenvolupament Econòmic i de Mobilitat i Transports.
Jordi Montaña i Serres. Tinent d'alcaldia d'Espai Públic i de Convivència i Seguretat.
Javier Valero i Ballesta. Tinent d’alcaldia de Territori i Sostenibilitat.
Cati Junyent i Priu. Regidora de Cultura, Joventut i Esports.
Raquel Agustí Vendrell. Regidora de Serveis Socials, Educació, Igualtat i Salut.

 

Darrera actualització: 07.02.2024 | 09:09
Darrera actualització: 07.02.2024 | 09:09