Consell de Govern

La creació i la composició del Consell de Govern és una facultat organitzativa que té l’Ajuntament. Aquest no es un òrgan obligatori i s’ha d’entendre com un òrgan complementari, que respon al principi d’eficàcia administrativa. La seva creació i composició correspon a l’Alcaldia, qui pot nomenar i separar els seus membres lliurement. Les seves funcions bàsiques són donar suport a l’Alcaldia en la seva pressa de decisions. Aquest aspecte està comprès en els articles 48 i 49 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

La composició actual del Consell de Govern és la següent:

Presidenta: 

Maria Mercè Esteve i Pi. Alcaldessa de Begues.

Vocals:

Joan Molina i Molina. Tinent d’Alcaldia de Territori i Sostenibilitat, Polítiques Digitals i Ocupació.
Maria Llauradó i Fornt. Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Acció Social i d’Administració Oberta.
Ana Méndez Achell. Tinenta d’Alcaldia d’Educació i Cultura.
Jordi Montaña i Serres. Tinent d'Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Protecció Civil, Via Pública i Mobilitat i Transport.
Alfons Duran Martínez. Regidor d’Esports i Joventut.

 

Darrera actualització: 08.01.2021 | 00:51
Darrera actualització: 08.01.2021 | 00:51