Junta de Govern 22/03/2022

Dijous, 17 de de març de 2022 a les 15:30

Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 22/03/2022.

ORDRE DEL DIA

EN ACTE PÚBLIC

Els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic a la Sala de Sessions d’aquesta Casa Consistorial:

  1. Compareixença i oposició al recurs de cassació interposat per Red Eléctrica de España contra la sentència recaiguda en el Recurs Contenciós Administratiu 280/2020 favorable als interessos municipals.

EN ACTE NO PÚBLIC

Un cop finalitzats els punts anteriors, es tractaran els següents punts en acte no públic, en presència de l’Alcaldessa i els regidors que formen part de l’equip de govern:

ALCALDIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 8 de març de 2022.

COMUNICACIÓ

  1. Incoació expedient contractació Servei de Premsa, Relacions Institucionals i Coordinació Corporativa.

ESPORTS

  1. Aprovació del conveni per a la utilització dels Serveis de natació escolar a la piscina municipal de begues de l’escola Sant Cristòfor curs 2021-2022.

NOVES TECNOLOGIES

  1. Incoació de l’expedient de contractació del Servei d’ampliació de l’APP Begues.
  2. Aprovació de licitació i adjudicació del contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del Servei de manteniment del programari de comptabilitat, patrimoni i gestor d’expedients SIMPLIFICA 3.0 d’ABSIS.
  3. Aprovació de licitació i adjudicació del contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del Servei de manteniment del programari de la videoacta d’òrgans col·legiats i emissió en directe dels plens.
  4. Aprovació de licitació i adjudicació del contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del Servei de manteniment i suport del programa de gestió de personal, portal de l’empleat i nòmines “EPSILON 3".

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

  1. Atorgament subvenció de concessió directa a la Fundació Privada “Esport Solidari Internacional” per donar suport al projecte de construcció d’una escola al Txad (Àfrica).
Darrera actualització: 12.04.2022 | 15:21