Regidoria d'Urbanisme i Habitatge

La Regidoria d’Urbanisme i Habitatge gestiona el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant la redacció de documents urbanístics de planejament derivat. Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, la concessió de llicències d’obres, la inspecció i la disciplina urbanística.

Entre les seves funcions i àmbits de gestió, destaquen:

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

  • Resposta individualitzada a les consultes urbanístiques de manera presencial, telefònica o a través de la web municipal.
  • Emissió de certificats i cèdules de règim urbanístic, d’antiguitat i legalitat, de numeració, de compatibilitat de les activitats i aprofitament urbanístic.
  • Espai de consulta dels expedients en tràmit d’informació pública.

LLICÈNCIES I COMUNICACIONS URBANÍSTIQUES

  • Informació dels tràmits a seguir per a la sol·licitud llicències o comunicacions d’obres tant a nivell de normativa d’aplicació com documentació a presentar.
  • Informació sobre terminis, tràmits a seguir per la concessió de llicència o comunicació i pagament de taxes mitjançant diversos canals: presencial, telefònic o web municipal.
  • Tramitació de llicències d'obres o comunicació
  • Inspeccions de seguiment d’obres per comprovar l’adequació als projectes aprovats.
  • Tramitacions de guals d’entrades de vehicles.
  • Regulació de l’ocupació de la via pública.

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

  • Gestió i Promoció del Planejament urbanístic: Polígons d’Actuació Urbanística, Plans Especials, Plans de Millora Urbana, Convenis urbanístics, Projectes de reparcel·lació i projectes d’urbanització.
Darrera actualització: 22.06.2023 | 00:43