Compte General

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l’administració ha d’elaborar cada any per a informar sobre:

  • Situació del patrimoni: situació dels béns i drets de l'administració local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes a finals d’any.
  • Les despeses, els ingressos, beneficis i pèrdues de l'administració local durant l’any a què es refereix el Compte.
  • Com s’ha executat el pressupost de l'administració local: informació de quant i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut en aquell any.

La documentació relativa al Compte General resta disponible en aquest espai fins a la seva aprovació definitiva, moment a partir del qual passa a ser consultable a través de la Sindicatura de Comptes.

Darrera actualització: 04.07.2023 | 20:10
Darrera actualització: 04.07.2023 | 20:10