IBI - Bonificació per a famílies nombroses

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:55

BONIFICACIÓ DEL 50% DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritació de l'Impost de Béns Immobles, tindran dret a una bonificació en els següents percentatges en la quota íntegra de l’impost, amb un import límit de 300,00€:

  • Règim General de família nombrosa - Fins a 3 fills/es: 30% de bonificació màxima
  • Règim Especial de família nombrosa - Fins a 4 fills/es: 40% de bonificació màxima
  • Règim Especial de família nombrosa - Fins a 5 fills/es o més: 50% de bonificació màxima

Davant la possibilitat que les famílies posseeixin més d’un bé immoble, la bonificació s’aplicarà a aquell que constitueixi l’habitatge habitual de la família. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

REQUISITS:

a) Presentar davant l’Organisme de Gestió Tributària la següent documentació:

  • Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent.
  • Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
  • Acreditació d’inscripció al padró d’habitants de Begues de tots els membres de la família nombrosa a data 1 de gener del corresponent exercici. En el cas de fills discapacitats, encara que el fill no figuri empadronat a l'habitatge familiar, s'entendrà que sí figura als efectes d'aquesta bonificació, sempre que es justifiqui la residencia en un centre especialitzat.
  • Declaració d'IRPF del sol·licitant així com de la resta de membres de la unitat familiar presentada a l’exercici immediatament anterior a aquell en que tingui efectes la bonificació. En el cas de no estar obligats a presentar-la, caldrà certificació de l'Agència Tributària sobre aquest extrem.

b) Que la suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones físiques (base imposable general i base imposable de l’estalvi) per unitat familiar, no excedeixi 6 vegades l’IPREM 14 pagues. Aquesta quantitat s'incrementarà en 1 vegada l’IPREM 14 pagues per cada fill que excedeixi del nombre de fills, que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició de nombrosa. La documentació acreditativa d’aquesta condició serà la declaració d'IRPF de l'exercici anterior dels membres de la unitat familiar o certificació de l'Agència Tributària en cas de no estar obligats a presentar-les.

c) En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista en aquesta ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti al subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

d) Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Pels exercicis següents en què és vigent el títol de família nombrosa el benefici fiscal es prorrogarà de forma automàtica, restant condicionat a l'aportació cada any, fins al 31 d'agost, de la declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques presentada, a fi d'acreditar el compliment del requisit econòmic, essent que l'incompliment dels requisits exigits per la normativa aplicable determinarà la pèrdua del dret a la seva aplicació, regularitzant, si s'escau la situació tributària de l'obligat, d'acord amb el què disposa l'art. 137 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària. En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari i si s’accepta la sol·licitud es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui en aplicar la bonificació. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

e) La bonificació es podrà sol·licitar fins el dia de finalització del termini de pagament en voluntària del segon fraccionament, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’ Ajuntament o, en el seu cas, a l’ ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.

f) Per obtenir la bonificació el/s subjecte/s passiu/s beneficiari/a no podrà/n tenir deutes pendents en executiva al seu nom pel concepte d’IBI de la finca per la qual sol·licita la bonificació en el moment de presentar la sol·licitud.

g) El gaudi de les bonificacions establertes pels habitatges de protecció oficial i en el seu cas, la seva pròrroga, és incompatible amb l'aplicació de les bonificacions previstes per als titulars de famílies nombroses. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder gaudir de més d'una, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir d'una bonificació, que serà incompatible amb les altres.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:51