IBI - Bonificació per instal·lacions d'aprofitament d'energia solar

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 00:55

BONIFICACIÓ DEL 50% DE L'IBI PER LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D'APROFITAMENT DE L'ENERGIA PROVINENT DEL SOL

Gaudeixen d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost de Béns Immobles, amb un màxim de 400€, els béns immobles en els quals s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, i només en aquells casos en que no siguin d’obligat compliment d’acord amb la normativa vigent.

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent i de les autoritzacions tècniques i administratives pertinents. En tots els casos caldrà justificar que les instal·lacions d’aprofitament solar siguin com a mínim del 30% de la potència instal·lada en el immoble.

Caldrà fer aportació de la documentació tècnica justificativa i aquesta serà avaluada pels serveis tècnics municipals. Aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 4 anys consecutius, i serà aplicable a:

a) Immobles existents a 31 de desembre de 2019 i l’aprofitament sigui un 30% addicional respecte el mínim exigit de la demanda energètica de la potència instal·lada al immoble.

b) Immobles de nova construcció, sempre i quant aquests últims, amb compliment del Codi Tècnic de d’Edificació (CTE), secció HE4, on la contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, quedi justificada quant l’aport energètic es realitzi mitjançant l’aprofitament d’energies renovables, processos de cogeneració, o fonts d’energia residuals procedents de la instal·lació de sistemes de recuperació de calor externes al propi sistema de producció/generació de calor, i l’aprofitament sigui un 30% addicional respecte el mínim exigit de la demanda energètica de la potència instal·lada al immoble.

c) Immobles de nova construcció, on a part de complir el mínim exigit al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), secció HE4, amb contribució solar, l’aprofitament sigui un 30% addicional respecte el mínim exigit de la demanda energètica de la potència instal·lada al immoble.

Aquesta bonificació no serà aplicable a tots aquells immobles de nova construcció, on només es compleixi amb la contribució mínima d’aigua calenta solar establert al CTE, secció HE4.

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat i només s’haurà de demanar una vegada, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat. Els serveis tècnics municipal podran comprovar en qualsevol moment la vigència de la subvenció i si es continuen donant els requisits que van fonamentar el seu atorgament. En cas que es detectés algun incompliment, s’iniciaran els procediments sancionadors i de revocació de la bonificació que pertoquin.

Darrera actualització: 03.01.2023 | 01:53