Impost de vehicles - Bonificació per a vehicles històrics

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:45

BONIFICACIÓ 100% PER VEHICLES HISTÒRICS

S’estableix una bonificació del 100% en els vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol o normativa que la substitueixi. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat i document acreditatiu de la matriculació del vehicle com històric a la Prefectura Provincial de Tràfic del domicili de l’interessat.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:55