Plusvàlua - Bonificació en transmissions de terrenys per causa de mort

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:35

BONIFICACIÓ DEL 40% EN L'IMPOST EN LA TRANSMISSIÓ DE TERRENYS PER CAUSA DE MORT A FAVOR DELS DESCENDENTS

Es concedirà una bonificació del 40% de la quota íntegra de l'Impost en les transmissions o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzat a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge no perd la condició d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant prou acreditades.

L'habitatge, un traster i fins i tot dues places d'aparcament es poden considerar conjuntament com a l'habitatge habitual, sempre que estiguin situats al mateix edifici o complex urbanístic. En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit en el moment de la defunció del causant, no estigués totalment o parcialment cedit a tercers.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:56