Plusvàlua - Bonificació en transmissions d'immobles amb activitat d'interès públic

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:35

BONIFICACIÓ DEL 40% EN TRANSMISSIONS D'IMMOBLES AMB ACTIVITAT D'INTERÈS PÚBLIC

Es concedirà una bonificació del 40% de la quota íntegra de l'Impost en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini dels terrenys, en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració.

La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:57